Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Primus kursbricka i Wilma

  Med hjälp av kursbrickor i Wilma kan studeranden göra sina kursval samt se sitt schema. Denna anvisning gäller endast kursbrickor som skapats i Primus. Kursbrickor görs även i Kurre 7, och de anvisningarna finns bland Kurre-instruktionerna.

  OBS! Vi underhåller och vidareutvecklar inte längre kursbricksfunktionen i Primus. Vi rekommenderar att ni istället använder Kurre 7.


  Kursbrickan görs i registret Primus kursbricka. Du tar i bruk funktionen genom att kryssa i fältet Kursbricka i användning i registret Information om skolan. I registret Primus kursbricka ska du kryssa i fältet Studeranden ser kursutbudet i Wilma separat för varje kursbricka.

  Du ska skapa en egen kursbricka för varje period. Primus skapar automatiskt en tom bedömningslista i Bedömningsregistret för varje grupp i kursbrickan. Mera information om hur en kursbricka byggs upp finns i anvisningarna om kursbrickor.

  Studerandena ser i Wilma sidan Kursbricka som innehåller en sammanfattning av val och länken Till kursbrickan. Det är möjligt att visa nuvarande och följande läsårs val samtidigt. Om du har gjort kursbrickor också för följande läsår visas menyn Läsår framför perioderna. Om du inte vill att en viss kursbricka ska synas i Wilma ännu, ska du arkivera kortet i registret Primus kursbricka.

  När studeranden matar in valen i Wilma, uppdateras dessa i realtid till Bedömningsregistrets bedömningslistor. Antalet studerande på kursen och deltagarlistan syns i realtid både i Primus Bedömningsregister och i Wilmas bedömningslista. Studeranden kan inte se vilka andra som har anmält sig till kursen.

  Om du vill ge studerandena anvisningar gällande inmatning av val (t.ex. om olika årskurser väljer kurser i olika kursbrickor), kan du använda dig av fältet Anmärkningar i registret Primus kursbricka. Anvisningar som har antecknats i fältet syns i Wilma ovanför ifrågavarande kursbricka.


  Inmatning av val

  Du inleder inmatningen av kursval genom att klicka på länken Till kursbrickan på sidan Kursbricka. Välj period och klicka på Visa. Alternativet Alla visar alla perioders kursbrickor.

  Du markerar valen genom att klicka på kursbrickans kursceller. Studeranden kan inte välja en kurs som redan är full. Kursernas maximistorlek definieras separat för varje grupp i registret Primus kursbricka. Som standard kan studeranden välja endast en kurs per balk. Överlappningar tillåts med hjälp av fältet Tillåt flerval i registret Primus kursbricka. Detta kan göras för alla kursbrickor på en gång med hjälp av fältet Kursutbudets flerval. Med hjälp av fältet Val (max) definierar du hur många kurser en studerande kan välja från kursbrickan. Om studeranden försöker välja flera kurser än max-antalet, meddelar Wilma om detta och raderar val från den nedersta balken.

  Kursbricka för nästa läsår

  När du en gång gjort en kursbricka kan du använda den som botten då du skapar kursutbrickor för nästa period och nästa läsår. Detta gör du genom att kopiera den nuvarande kursbrickan. Välj först den önskade kursbrickan och gå sedan till Funktioner / Kopiera registerkort. Ange rätt läsår och anmälningsdatum för kopian. Om det skett ändringar i kursutbudet eller kursbeskrivningarna ska även dessa korrigeras.
  OBS! Skapa den nya kursbrickan genom kopiering, inte genom att bearbeta den ursprungliga kursbrickan. Valen finns nämligen kvar i den ursprungliga kursbrickan och raderas endast om du kopierar kursbrickan. Annars finns de gamla valen kvar i brickan.

  Kurscellernas färger och kursuppgifter

  Kursbrickan ser likadan ut för alla studerande och lärare, endast kurscellernas bakgrundsfärg ändras beroende på om studeranden har valt eller avlagt kursen. Avlagda kurser har grå bakgrund. Delvis avlagda kurser syns i Wilma som prestationer, men kan väljas på nytt i kursbrickan. För avbrutna prestationer eller prestationer som måste kompletteras lönar det sig att skapa egna vitsord så att studeranden utgående från vitsordet kan se om han verkligen har avlagt kursen eller inte.

  Kurscellernas färger kommer från registret Kurstyper i Primus. Du kan ange en egen färg för varje kurstyp. I kursbrickans kurscell syns lärarens och kursens förkortning och gruppens nummer. Kursens fullständiga namn och antalet anmälda visas då du för kursorn ovanpå kurscellen. Om kurscellen är ljusgrå och texten överstreckad är fältet Valbar i Wilma inte ikryssat för denna kurstyp i registret Kurstyper.

  När du högerklickar på kurscellen öppnas en inforuta med alla kursuppgifter. Funktionen förutsätter att du har i din webbläsare tillåtit användning av popup-fönster. Om du vill dölja läraruppgiften för studerandena i valskedet ska du kryssa i fältet Studeranden ser inte gruppens lärare i Wilma i registret Primus kursbricka.

  Om samma kurs har olika namn i olika läroplaner uppstår en situation där kursens namn syns felaktigt i kursbrickan. Kursernas namn hämtas från Kursregistret och därför överförs inte namn som ändrats manuellt i läroplanen till kursbrickan. Namnet på en kurs i kursbrickan kan ändras i Bedömningsregistret i Primus. I Bedömningsregistret kan du enkelt ändra t.ex. parallella namn från en ny och gammal läroplan så att de motsvarar namnen i den nya läroplanen.

  I stora läroanstalter blir kursbrickan snabbt mycket bred och svåröverskådlig. Med hjälp av fältet Kursutbudets grupp på två rader i registret Information om skolan blir kurscellerna kortare och högre, varvid de bättre ryms på skärmen.

  Valen kan ändras så länge anmälningstiden pågår. Efter anmälningstiden kan valen ändras i Primus Bedömningsregister eller i Wilma med lärarens användarnamn.

  Lärarens rättighet att ändra val

  Du kan ge läraren rättigheten att ändra studerandens kursbricksval. Rättigheten ges i Lärarregistret med hjälp av fältet Rätt att bearbeta kursbrickans val i Wilma. I Wilma söks studeranden fram via Studerande-sidan med hjälp av klass eller efternamn. Läraren kan bearbeta valen genom att klicka på Ändra kursbrickans val.