Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Uppdatering av programmen

  Vi publicerar flera versioner och uppdateringar per år. Versionerna innehåller helt nya funktioner, medan uppdateringarna främst innehåller förbättringar och korrigeringar av existerande funktioner.

  Uppdateringstidtabell

  • Av programmen publiceras 1-2 versioner per år. Då ändras även programmens versionsnummer, t.ex. 4.50 => 4.51
  • Förutom versionerna publiceras också flera uppdateringar. Då ändras endast numret efter versionsnumret, t.ex. 4.50.2 => 4.50.3.
  • I publiceringstidtabellen beaktas skolårets gång. Till exempel publiceras ändringar som berör studentskrivningarna i god tid före skrivningarna.

  Information om versioner och uppdateringar

  • Vi skickar via e-post information om nya versioner och uppdateringar till läroanstalternas kontaktpersoner som utsetts av kommunen. Du kan kontrollera den egna kommunens/läroanstaltens kontaktpersoner antingen på programuppdateringssidan eller genom att fråga vår kundsupport.
  • Kommunen/läroanstalten meddelar i sin tur de egna skolorna/enheterna om versionens eller uppdateringens innehåll och tidpunkt.

  Bedömning av uppdateringsbehov

  • Vi rekommenderar att nya versioner tas i bruk. Dessa innehåller eventuella ändringar i myndigheters datainsamlingar och överföringar (t.ex. överföring av studentskrivningar, Studieinfo-överföringen för gemensam ansökan, insamling av inlärningsresultat).
  • Kommunen kan själv bestämma om uppdateringarna tas i bruk. En uppdatering kan innehålla t.ex. ändringar endast i gymnasieutbildningens egenskaper eller i Kurres funktioner.

  Att ladda ner uppdateringspaketet

  • Versioner och uppdateringar laddas ner på adressen www.starsoft.fi/cgi-bin/versiot?svelogin. Se närmare instruktioner här.
  • Både Windows- och Linux-versioner laddas ner på sidan. Var noga med att välja rätt paket.
  • Förutom uppdateringspaketet kan du också ladda ner Kurre 7-programmets licensfiler. Dessa behövs däremot INTE för uppdateringen.
  • Då versionsnumret ändras ska alla de Visma InSchool-program som skolan använder uppdateras. Ladda alltså ner alla programpaket.

  Automatisk uppdatering av klientdelen

  Primus klientdel har fr.o.m. version 4.42 en automatisk uppdateringsfunktion.

  • När klientdelen startas kontrollerar den om versionen är den samma som serverns. Om klientdelen har en äldre version än servern, frågar programmet om klientdelen ska uppdateras.
  • Uppdateringsfrågan ställs endast om användaren har skrivrätt i den katalog där klientdelen är installerad.
  • Den automatiska uppdateringen berör både prclient.exe och primuskurre.exe.
  • För uppdateringen behöver man inte öppna skilda portar eller göra ändringar i brandmurens inställningar.

  Uppdateringspaketets innehåll

  • Uppdateringspaketet är en s.k. helversion, dvs. det innehåller hela programmet och alla funktioner och korrigeringar som tidigare har publicerats.
  • Du behöver alltså inte ladda ner versionerna och uppdateringarna i ordningsföljd, utan det går att hoppa över en version helt och hållet och uppdatera t.ex. från version 4.50 till version 4.52.2.
  • Varje programs uppdateringspaket består av en setup-fil som innehåller en serverdel och en klientdel.
  • I samband med nya versioner publiceras också en lista över versionens innehåll. På programuppdateringssidan finns en länk till denna lista.

  Uppdatering

  • Programmen körs oftast som service på kommunens server. Avbryt servicen under uppdateringen. Om du uppdaterar endast Wilma eller Kurre, räcker det att du avbryter deras programservice. Uppdateringen av Primus kräver att både Wilmas och Primus service avbryts.
  • Kör uppdateringspaketet. Paketet innehåller ett enkelt installationsprogram. IP-adressen och porten som installationsprogrammet frågar efter är oftast rätt från början.
  • Uppdateringen ska installeras i den katalog som innehåller den tidigare installationen. Om uppdateringen installerass på en ny plats och vissa filer därefter kopieras till den tidigare installationskatalogen är risken stor att något viktigt lämnas bort.
  • För Primus och Kurres del kan du välja om både klient- och serverdelen eller om endast den ena ska uppdateras.
  • Installationsprogrammet meddelar när installationen är klar. Du kan nu radera setup-paketet, och starta servicen på nytt.

  Efter uppdateringen

  • Uppdateringen har lyckats om du ser det nya versionsnumret i den övre balken på Primus framsida. I Wilma syns versionsnumret på inloggningssidans nedre kant.
  • Efter uppdatering ska du INTE återställa en säkerhetskopia. De nya fält som uppdateringspaketet innehåller försvinner om du återställer en säkerhetskopia från en gammal version.

  Utvecklingsversioner, dvs. devel-versioner

  • Förutom de egentliga versionerna och uppdateringarna publiceras också utvecklingsversioner eller s.k. devel-versioner. Dessa har inte testats ordentligt, så vi rekommenderar inte att de tas i produktionsbruk. Devel-versionerna kan du installera lokalt för att bekanta dig med kommande egenskaper. Genom att ge feedback på devel-versionerna kan du också påverka den kommande versionens egenskaper.
  • Om du vill använda en devel-version, ska du meddela detta till vår kundsupport.

  Annat

  • Versionerna och uppdateringarna är kostnadsfria för våra kunder och ingår i den årliga kundsupport- och programutvecklingavgiften.
  • Visma InSchool har också en s.k. hostingservice. Hostingservicen innebär att kommunens/läroanstalternas program finns på vår server. Vi sköter då uppdateringen av programmen vid en överenskommen tidpunkt. Tilläggsuppgifter fås från vår kundsupport.