Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

KOSKI - Startsida, aktuellt

  På den här sidan informerar vi om nya tillägg i KOSKI-överföringarna och sådant som är aktuellt. KOSKI-ändringarna från och med version PW 4.55.7 finns i den här anvisningen.


  25.1.2018 Allmänna ändringar

  25.1.2018 Ändringarna för grundskolor

  • Nu kan undervisning enligt verksamhetsområde överföras till KOSKI. Om en studerande har fältet Undervisning enligt verksamhetsområde ikryssat, hämtas bedömningsdatan från följande memofält i Studeranderegistret:

   • Motorisk förmåga
   • Social förmåga
   • Förmåga att sköta dagliga funktioner
   • Kognitiv förmåga
   • Kommunikationsförmåga
  • Framöver hämtas informationen om flexibel grundläggande utbildning och förlängd läroplikt endast från kort i Ansökningar och beslut-registret. Om studeranden där har ikryssat antingen I flexibel grundläggande utbildning (JOPO) eller Förlängd läroplikt, plockas datumen från fälten Inledningsdatum och Avslutningsdatum. (Tidigare togs den här datan från de motsvarande fälten i Studeranderegistret, och datumen var de datum då studeranden inlett respektive avslutat studierna.)
  • I KOSKI-tilläggsuppgifterna för grundskolor och gymnasier finns nu också alternativet "Internatskola". Uppgifterna hämtas från Studeranderegistrets tabell Boendehistorik, från fälten Boende, startdatum / Boende, slutdatum / Typ av boende.
  • För undervisningen som förbereder för grundutbildning kan man nu överföra delprestationer (ämnesnivån). Tidigare var prestationstypen fel.
  • Bedömningen av uppförandet ska nu överföras till KOSKI. I Kurser-registret har vi satt in kryssfältet Uppförande, som ska vara ikryssat för uppförandekurserna. Systemet kontrollerar de kurser som motsvarar elevens årskurs och väljer den kurs som bedömts senast. Krysset i fråga behövs inte på ämnesnivån för uppförandet.
  • När prestationer överförs avgör systemet vilka bedömningar som är dolda på basis av fälten Bedömningarna inleds / Bedömningarna avslutas i Information om skolan. Om prestationsdatumet infaller mellan de datumen, och KOSKI-överföringsdatumet infaller före datumet i Bedömningarna inleds, flyttas vitsordet inte. Principen är alltså densamma som i Wilma, dvs. om det i en kurs finns ett vitsord som ska döljas, göms även ämnesvitsordet.
  • Korrigering av ett fel i lärokursöverföringen: ämnen räknades som avklarade på avgångsbetygs-/lärokurssidan även om de inte ännu var det.
  • Prestationens status används inte längre.

  25.1.2018 Ändringar för yrkesutbildningen

  • Möjlighet att koppla ihop studier som gäller en och samma studierätt men som avlagts vid olika läroanstalter . Se närmare i den här anvisningen.
  • De KOSKI-ändringar som gjorts i och med reformen finns också i den här anvisningen.
  • Framöver går det att överföra prestationer som lagts till via Lägg till övrig prestation. I bedömningsrutan för övriga prestationer har vi satt in kryssfältet Beakta vid KOSKI-överföring. Om fältet är ikryssat kommer den övriga prestationen att ingå i överföringen. I de studerandespecifika kursuppgifterna ska man fylla i samma fält Undervisningsutbud-registret som för alla andra prestationer.
  • Nu kan man också överföra en delvis avlagd examen, dvs. den situation där studeranden inte heller har för avsikt att avlägga hela examen. Om studeranden i fältet Studerandens mål med studierna har alternativet "2 avlägga en del av examen" valt, överförs prestationen som ofullständig. Den enda skillnaden mot en helt avlagd examen är att överföringen här även inkluderar de nya fälten i Studeranderegistret:

  Avläggande av annan examensbenämning och Avläggande av annat kompetensområde. Av de här ska man kryssa i endera (eller bägge), när studeranden kommer för att avlägga enbart en del av examen och redan tidigare har avlagt den egentliga examen. Datumet då examensdelen presterats kan skrivas in antingen i fältet Examensdatum eller Betygens datum, varvid systemet för det motsvarande datumet beaktar alternativet 4 eller 24 i Betygstyper-fältet.

  • En examen förs in under delprestationen endast om dess examenskod är en annan än den studeranden har. Tidigare gjordes överföringen också om koden var densamma, och om den kom från ett annat examenskort.
  • Betygstyperna beaktas bättre i fortsättningen. Om en studerande hade avlagt både utbildning som förbereder för fristående examen och själva examen med samma studerandekort, överfördes felaktigt "valmis" som examensstatus genast när den förberedande utbildningen sattes in i betygstabellen.

  Ändringarna 10.1.2018

  10.1.2018 Allmänna ändringar

  • Felmeddelandena har gjorts mer detaljerade. I praktiken är det så att när programmet plockar en uppgift till KOSKI från ett visst fält, står det i felmeddelandet vilket ställe (databas, registerkort, fält) det handlar om, så det är lättare att åtgärda problemet.
  • I överföringen av tilläggsuppgifter kollar systemet inte längre vitsordsskalan, så uppgiften "Muutos arviointiasteikossa" kommer inte till KOSKI längre.
  • Vid bedömningarna av prestationer och yrkesprov överförs för lärarna i första hand tilltalsnamnet och i andra hand förnamnen.
  • Nya fält. I Kurstyper-registret: Tillgodoräknande, och i registren Inlärning i arbete och Yrkesprov: Beakta inte vid KOSKI-överföring.
  • I fortsättningen kommer som erkännande av kunnande/tillgodoräknande också att räknas de prestationer som inte innehåller erkännanden av kunnande gjorda i Erkännande av kunnande-registret. Med andra ord de prestationer vars kurstyp har Tillgodoräknande ikryssat och de prestationer där alternativet "Erkännande av kunnande under utbildningen" eller "Erkännande av kunnande före utbildningen" är valt i fältet Statistikcentralens omfattningstyp för yrkesläroanstalter.
  • Besluten om särskilt stöd eller intensifierat stöd plockas nu i första hand från de dokument i Pedagogiska dokument-registret vars dokumenttyp är "pedagogisk bedömning" eller "IP". I andra hand kontrollerar systemet besluten i Ansökningar och beslut-registret.

  10.1.2018 Ändringar som gäller gymnasier

  • Kurser från den gamla läroplanen kan nu överföras till KOSKI.
  • Till ämnesnivån hämtas omfattningen nu alltid från kursnivån, så det förekommer inte längre något felmeddelande om att summan av delprestationernas omfattning är mindre än hela prestationens omfattning. Felet förekom i situationer då en kurs hade ett vitsord som inte räknades som prestation (t.ex. "Kesken" eller "Täydennettävä").
  • I fortsättningen överförs gymnasiets ämnesnivåer som ofullbordade i det fall att det finns en avlagd kurs under nivån. Tidgare krävdes även ett vitsord för ämnet.
  • Det går nu att överföra informationen om finansiering. Uppgiften plockas i första hand Studeranderegistrets närvarotabell, närmare bestämt från fälten Höstens finansieringsform eller Vårens finansieringsform, och i andra hand från fältet Studiernas finansiering. De finansieringsformer som godkänns är 1 eller 6.
  • Nu kan också ämnesstuderande i gymnasier överföras till KOSKI. Om alternativ "2 avlägga en del av examen" är valt i Studeranderegistrets fält Studerandens mål med studierna, överförs studeranden som ämnesstuderande.

  10.1.2018 Ändringar som gäller yrkesläroanstalter

  • Om landet där IA avläggs inte är Finland (dvs. ett annat land är ifyllt i fältet Utbyte till land), överförs "200 - ulkomaat" alltid automatiskt som kommunkod.
  • Om prestationen innehåller erkännanden av kunnande, men omfattningen i Erkännande av kunnande-registrets kurstabell är "delprestation", beaktas den inte i KOSKI-överföringen.
  • Också för studerande som avlägger fristående examen beaktas nu de separata yrkesprovskurserna som lagts in i läroplanen. Och examensdelen i fråga överförs bara en gång. Yrkesprovskursen och den motsvarande examensdelen ska ha samma Examensdelskod eller Namn. Tidigare orsakade dessa duplikaatti-fel.
  • Om IA-perioden eller yrkesprovet har Beakta inte vid KOSKI-överföring ikryssat, tas de inte med i överföringen när det gäller IA/yrkesprov/utbyte.

  24.11.2017 Ändringar i överföringen för grundskolor

  • En prestation i en lärokurs i den grundläggande utbildningen överförs alltid tillsammans med årskursprestationen. Även om eleven inte har avlagt hela lärokursen ännu.
  • I prestationerna på årskursnivå beaktas nu kurstyperna för kursnivåer bättre, och även krysset Beakta inte vid KOSKI-överföring.

  24.11.2017 Ändringar i överföringen för yrkesnivån

  • Fältet Prestationssätt i Studeranderegistret är nu en obligatorisk uppgift.
  • De studerande som studerar enligt läroplan får i fortsättningen sina yrkesprov överförda tillsammans med examensdelsprestationen. Yrkesprovet och examensdelen kopplas ihop med hjälp av innehållet i Undervisningsutbud/Kurser-registrets fält Examensdelskod och Namn. Endera uppgiften måste vara densamma på bägge registerkorten, och dessutom vara en unik uppgift i läroplanen (Vi rekommenderar att använda Examensdelskod framom Namn).
  • I alla prestationer där systemet söker efter delområden (barnkurser) i läroplansstrukturen, beaktas delområden som är avgränsade med mellanrubriker nu på ett bättre sätt. Exempel: delområdena i gemensamma examensdelar, om de är indelade under mellanrubriker (obligatorisk eller valfri).
  • Namnet på en utbildningsmodul kan nu också vara det namn som införs i fältet Kursens namn i prestationsrutan.
  • Beskrivningen av en utbilningsmodul för erkännande av kunnande överförs nu i första hand från Erkännande av kunnande-registrets fält Krav på yrkeskunskap, i andra hand från Undervisningsutbud/Kurser-registret.
  • Diarienumret för en examen plockas från Examina-registrets fält UBS föreskrift/Dnr 4, -Dnr 3, -Dnr 2 och -Dnr. Systemet kontrollerar först UBS föreskrift/Dnr 4, och om det är tomt så tas informationen från det första fältet som kommer emot när man går vidare neråt i ordningen.
  • Slutdatumet för yrkesexamina hämtas från tabellerna Betygens datum och Betygstyper. Av betygstyperna beaktas nu också "2 anpassat examensbetyg, alla studiehelheter" och "3 anpassat examensbetyg, en del av studiehelheter". Tidigare beaktades endast "1 examensbetyg" och det betygsdatum som fanns på raden i fråga.
  • Avslutningsdatumet för den förberedande utbildningen för fristående examen hämtas i första hand från fältet Avslutningsdatum, förberedande utbildning för fristående examen. I andra hand kontrollerar programmet de fält i Betygens datum-tabellen som har "5 betyg över deltagande i den fristående examens förberedande undervisning" eller "31 Betyg över avlagda utbildningsdelar" ifyllt i fältet Betygstyper.

  27.10.2017
  Innan du börjar testa KOSKI-överföringen, kolla med er IT-avdelning att Primus-serverns TCP-port 443 har åtkomst till adressen extra.koski.opintopolku.fi.

  25.10.2017

  Följande felmeddelande kan förekomma vid överföring: Yhteysvirhe 400 Bad Request[{"key":"badRequest.validation.rakenne.duplikaattiOsa","message":"Tutkinnon osa tutkinnonosat/100979 esiintyy useammin kuin kerran"}]

  • Detta kommer att korrigeras till programversionen i november.
  • Felet förekommer då både yrkesproven och examensdelarna har examensdelskoder insatta, och "Examensdel" står som kursnivåns typ. Yrkesproven för de som studerar läroplansbaserat överförs alltså inte korrekt till KOSKI för tillfället.

  19.9.2017

  Om du vid överföringen får felmeddelanden där korrigering inte hjälper: kopiera gärna informationen till t.ex. Notepad från Studeranderegistrets fält KOSKI-överföringsfel och/eller Senaste KOSKI-data. Skicka sedan informationen till oss, hellre som e-postbilaga än som felutskrift.

  18.8.2017 Ändringarna i Primus 4.54 nedan

  18.8.2017 Allmänna ändringar

  • Avläggningsspråket är nu en obligatorisk uppgift. Det hämtas från fältet Undervisningsspråk i Studeranderegistret eller Information om skolan. I delprestationer används i första hand Kurser-registrets Undervisningsspråk.
  • Också diarienumret är nu en obligatorisk uppgift. Ett nytt Diarienummer-fält finns nu i registren Studerande, Klasser och Information om skolan. I första hand hämtar programmet uppgiften via Studeranderegistret -> fältet Examen -> fältet UBS föreskrift/Dnr (yrkesutbildningen).
  • Programmet försöker hämta diarienumret i följande ordning:
   • studerandens Examen->UBS föreskrift/Dnr (främst yrkesutbildningen)
   • Studeranderegistrets fält Diarienummer
   • Klasser-registrets fält Diarienummer
   • Information om skolan-registrets fält Diarienummer.

  Diarienumret finns i läroplansgrunderna (eGrunder) och det ska ifyllas i något av de ovan nämnda registren.

  • Fellistan för dataöverföringen är nu tydligare. Mer detaljer om felen sparas i fältet KOSKI-överföringsfel i Studeranderegistret.

  18.8.2017 Ändringar som gäller yrkesutbildningen

  • Om Läroavtalsutbildning är ikryssat för en studerande, tas datumen för studierätten från Läroavtalet inleds och Läroavtalet upphör. I annat fall hämtas datumen från Inledningsdatum och Examensdatum.
  • Det är nu obligatoriskt att ha examensdelarna grupperade. I registret Kurser/Undervisningsutbud finns fältet Examensdelen hör till, som ifylls på rubriknivå för examensdelarna. Alternativen är Yrkesinriktade, Gemensamma, Fritt valbara och Examensdelar som individuellt breddar examen. Primus går igenom läroplansträdet och hämtar denna uppgift från varje prestations moderkurs. Det här fältet ersätter Kurser/Undervisningsutbud-registrets kryssfält Gemensam examensdel.
  • I överföringen inkluderas enbart de IA:n som har fältet Bedömning av inlärning i arbete ifyllt eller som har ett vitsord på varje rad i Kurstabellen. Även icke-godkända IA:n överförs till KOSKI.
  • FO-numret för läroavtalsplatsen hämtas i första hand Studeranderegistret -> fältet Läroavtalsplats -> fältet FO-nummer. Om fältet inte är ifyllt på kortet, plockar programmet informationen från samma kort via fältet Företag -> FO-nummer, eller via Studeranderegistrets fält Företag -> FO-nummer.
  • Uppgiften om examen överförs tillsammans med en delprestation enbart om examen är en annan än den i studerandens Examen-fält (i så fall alltså delar som är tagna från andra examina).

  20.6.2017 Ändringarna i PW 4.53.6 nedan

  20.6.2017 Allmänna ändringar

  • Orten där prestationen fastställts hämtas i fortsättningen i första hand från enheten och i andra hand från skolan.

  20.6.2017 Ändringar som gäller grundskolan

  • Korrigering i överföringen av status för årskursen. Tidigare överfördes statusen "VALMIS", om t.ex. 7:e klassens vitsord har blivit vitsord för ämnet och det i kurserna för åk 8 bara finns val. Nu överförs statusen "KESKEN".

  20.6.2017 Ändringar som gäller gymnasiet

  • I överföringen av gymnasiets delprestationer kommer de övriga studierna att överföras som övrig studieprestation om ämnets KOSKI-ID eller Förkortning motsvarar KOSKI-kodlistans koder för övriga studier på gymnasiet.
  • Överföring av gymnasiets delprestationer: studiehandledning och andra lokala ämnen kan överföras genom att man inte fyller i GA ämnet för dem.
  • Omfattningen är inte längre en obligatorisk uppgift för gymnasieämnen i det fall att prestationen ännu inte är helt avlagd. Om omfattningen är 0, överförs uppgiften inte över huvud taget.
  • När programmet kontrollerar statusen för ett gymnasieämne går det under ämnet igenom alla kurser som ska beaktas i överföringen. Om det i alla finns ett vitsord som KOSKI godkänner, överförs dessa som VALMIS, annars som KESKEN.
  • I överföringen av delprestationer i den gymnasieförberedande utbildningen, överförs nu prestationerna från ämnesnivån.

  20.6.2017 Ändringar som gäller yrkesutbildningen

  • I fortsättningen överförs IA-perioderna från fältet Prestationernas inlärning i arbete.
  • Inga IA-perioder överförs då det i studerandens Prestationssätt-fält står "Fristående".
  • För helyrkesproven insamlas nu prestationsplatserna, samt start- och slutdatumen för delyrkesproven, om sådana finns.
  • Den förvalda inställningen är att förklaringen för ett erkännande av kunnande hämtas från Tilläggsuppgiftsreferens-fältet. Om det fältet är tomt, tas informationen från prestationens Tilläggsuppgifter-fält eller erkännandets Förklaring-fält.
  • För IP överförs Pedagogiska dokument-registrets fält Dokumentets datum och IP avslutningsdatum. OM IP-uppgiften står i Studeranderegistrets fält Specialelevens undervisningsgrupp, överförs inte dessa start- och slutdatum.
  • Nu går det också att överföra prestationer från undre nivåer till KOSKI. I registret Undervisningsutbud (Kurser) finns det nya fältet Gemensam examensdel, som ska ikryssas på registerkorten för alla gemensamma examensdelar. För delprestationernas kurstyper ska du ange "studieperiod" som Kurstypens nivå, och prestationens ska ha ett prestationsdatum.
  • Examenskommissionens nummer överförs nu i korrekt format.

  19.5.2017: Det förekommer problem med överföringen av yrkesprov, vi håller på och utreder dem. Om man inte anger examensdelen i fältet Kurstypens nivå för kurstypen för yrkesprov kommer inte yrkesproven att överföras. Men om man anger examensdelen så överförs informationen dubbelt, dvs. både själva examensdelen och yrkesprovet.

  9.5.2017:

  • I dataöverföringen för yrkesutbildningen (fristående) kan följande fel förekomma i nuläget:

  Förbindelsefel 400 Bad Request
  [{"key":"badRequest.validation.jsonSchema","message":[{"path":"opiskeluoikeudet.0.suoritukset.0.vahvistus.myöntäjäHenkilöt.0.organisaatio.tutkintotoimikunnanNumero","value":9999,"error":{"expectedType":"string","errorType":"unexpectedType"}}]}]

  Felen beror på att datatypen har ändrats från numerisk till text i Koski-gränssnittet. Problemet kommer att åtgärdas i kommande Primus-uppdateringar.

  Ändringar

  31.3.2017:

  • Det nya fältet Privatelev har lagts till i Studeranderegistret. Överföringen söker tilläggsuppgifter om gymnasier från fältet. Tidigare söktes uppgifterna från fältet Privatelevens St-fakturering.
  • Korrigerat: Felmeddelande visades tidigare om en examensdel tillhörande en annan examen saknade information i fältet Examen. Nu hämtas informationen i andra hand från studerandens Examen-fält.
  • Korrigerat: Felmeddelande visades tidigare om att omfattning fattades för IA, då IA var antecknat för lägre kursnivåer än examensdelsnivå. Även för fristående examina visades felmeddelande, även om IA inte överförs för dessa.

  9.3.2017: För närvarande förekommer följande programfel i överföringen, och de kommer att korrigeras senast i den version som ges ut 31.3.2017:

  • Felmeddelandet "Examenskoden saknas" förekommer utan anledning i följande situation: Examen-fältet är inte ifyllt för examensdelen, medan studeranden nog har examen ifylld.
  • Det kan också förekomma felmeddelanden i fråga om IA-periodernas omfattning, då Primus i IA-kurstabellen söker efter den kurs (examensdel) som ska överföras, och inte den kursen dit IA har skrivits in.

  4.3.2017

  3.3.2017 Allmänna ändringar

  • Nya fält: I Information om skolan det nya fältet Filialens kod i Studieinfo. I detta fält ska filialens eller enhetens oid stå, och det förs till KOSKI direkt från fältet. I Enheter-registret finns nu fältet Läroanstaltskod i Studieinfo. I det kan man registrera läroanstaltens kod om det inte finns i Information om skolan. Detta på grund av att det förekommer variationer i registreringen av information i Primus på enheterna respektive läroanstalterna.
  • Diarienummer har lagts in för utbildningsmodulerna.
  • Maxantalet tecken som får sparas för organisations-id:t har utökats.
  • Läroanstaltens id hämtas också via Enhet-fältet->Enhet->Filialens kod i Studieinfo.
  • Tilläggsinformation om gymnasieförberedande utbildning.
  • Fältet Gymnasiestudiernas inledningsdag beaktas inte längre.
  • Ämnena i förberedande undervisning samt påbyggnadsundervisning i grundskolan: statusen för prestationernas överförs som "VALMIS", om alla barnkurser är avklarade.
  • Primus kontrollerar om läroämnena i grundskolan och gymnasiet har något vitsord innan de överförs med status "VALMIS".
  • Överföringen av grundskolans påbyggnadsundervisning inkluderar nu också Stödformer, hemundervisning (Hemundervisning för studeranden från/tills) och studier utomlands (Studeranden utomlands från/tills). Inkvarteringsstöd och transportförmån ingår inte längre i överföringen.
  • Tilläggsuppgifterna för grundskolan hämtas från Ansökningar och beslut-registret: Särskilt stöd, Intensifierat stöd, Stödnivå och Beslut om särskilt stöd.
  • Hämtningen av informationen om den som bekräftar prestationen har ändrats: i första hand hämtas från betygstabellen Betygen undertecknas av (lärare), Betygen undertecknas av (personal) och Betygen undertecknas av (text) samt Betygsundertecknarens titel. I andra hämtas infon via gruppen/klassen: Betygsundertecknare ja Betygsundertecknarens titel. I tredje hand går programmet via Studeranderegistrets Enhet-fält och kontrollerar fälten Enhetens ledare och Enhetsledarens titel. Om inga av de föregående uppgifterna är tillgängliga, hämtar programmet informationen från Information om skolan-registrets fält Rektor/Skolans föreståndare och Rektorns titel.
  • Den data som överförs kan nu sparas automatiskt i fältet Senaste KOSKI-data på studerandens registerkort. Kryssa då i fältet Spara överföringsdatan på kortet i överföringsrutan.
  • De överföringsproblem som förekom med Linux-server är nu åtgärdade.
  • De studerandespecifika kursändringarna beaktas nu på ett bättre sätt. Programmet kontrollerar om fältet Obligatoriskhet för kursen har ändrats studerandespecifikt. Dessutom kontrolleras om Beakta inte vid KOSKI-överföring är ikryssat studerandespecifikt för kursen. Om också en del av en annan examen avläggs (yrkes), tittar programmet på fältet Examen i de studerandespecifika kursändringarna.
  • För närvarande beaktas inte "Övriga prestationer" (som lagts in via Lägg till övrig prestation), eftersom det inte finns några närmare detaljer om dem i Kursregistret.

  3.3.2017 Ändringar som gäller yrkesutbildningen

  • Alternativet Erkännande av kunnande under utbildningeni fältet Statistikcentralens omfattningstyp för yrkesläroanstalter räknades inte med som erkännande av kunnande. Detta framkom i situationer där registret Erkännande av kunnande inte var i användning. Nu beaktas också erkännandena i en prestation.
  • I fråga om en lokal examensdel hämtas nu information från fältet Krav på yrkeskunskap i stället för Beskrivning-fältet.
  • I Kurstyper-registret finns nu nya kryssfält: Anpassad och Avvikande. Gör egna kurstyper för anpassade respektive avvikande prestationer, samt en tredje kurstyp om en prestation är både anpassad och avvikande. När en kurstyp är anpassad ska du kryssa i fältet Anpassad och när den är avvikande ska Avvikande ikryssas. För den tredje kurstypen ska bägge fälten kryssas i. Det är med hjälp av dessa fält som tilläggsuppgifterna om prestationen överförs till KOSKI.
  • Också kalkylmässiga vitsord överförs till KOSKI. Om examendelen inte har ett låst vitsord överförs prestationen i alla fall om ett vitsord från en undernivå tas uppåt. Datumet för prestationen blir datumet för den senaste prestationen på undernivån.
  • IA:n hämtas också från lägre nivåer än examensdelsnivå.
  • IA-platsens hemort tas i första hand från fältet Plats för inlärning i arbete->Hemort. I andra hand från fältet Plats för inlärning i arbete->Företag->Hemort och i tredje hand från Skola->Undervisningskommun.
  • IA-arbetsuppgifterna hämtas nu i första hand från fältet Uppgift, i andra hand från Arbetstagarens arbetsuppgifter.
  • IA-perioderna överförs inte för fristående examina (Prestationssätt=Fristående).
  • IA-perioderna överförs inte utan ett godtagbart vitsord.
  • Bedömningsobjekten för yrkesproven överförs inte om så mycket som ett objekt saknar vitsord.
  • Erkännande av kunnande i yrkesprov: kurstypen måste ha Tillåt yrkesprov ikryssat och Beakta i statistiken-fältet ska ha alternativet "Yrkesprov/examensprestationer" valt. Dessutom ska fältet Statistikcentralens omfattningstyp för yrkesläroanstalter ha alternativet "Erkännande av kunnande under utbildningen" eller "Erkännande av kunnande före utbildningen" valt.
  • Namnet på yrkesprovsarbetsplatsen och läroanstalten överförs om de är ifyllda (Prestationsplats (arbetsplats)/Prestationsplats (läroanstalt)).
  • Kort beskrivning av yrkesprov hämtas också från delyrkesprovens registerkort om det inte finns någon beskrivning för hela yrkesprovet.
  • Vid fristående examina överförs Arbetsuppgifter som beskrivning över yrkesprovet. Beskrivningen av yrkesprovet är inte längre en obligatorisk uppgift.
  • AITU-informationen överförs till KOSKI: Bedömare av yrkesprov (lärare)->Examensmästare, Yrkesprovets startdatum, Yrkesprovsdatum samt Betyg. Utöver Yrkesprovsdatumet beaktas också Bedömningsmötets datum.
  • I överföringen av examensbenämning beaktas också informationen i fältet Examen->Gemensam examensbenämning.
  • I stället för Läroavtalets arbetsgivare tas informationen nu från Läroavtalsplats-fältet.

  2.2.2017 Ibruktagningen av KOSKI-palvelun kommer att ske lite senare än tänkt. Lagen om de relevanta registren träder i kraft kring september, så överföringarna ska sannolikt göras före årsskiftet. Som det verkar nu insamlas de elever/studerande som är aktiva då lagen träder ikraft i september.

  9.1.2017: De preliminära fältlistorna för KOSKI publicerade.


  Uppdaterad: 26.2.2018

  Typ av dataöverföring: 
  KOSKI