Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Periodisering och planering av studier och arbetsmängd

  Studierna och arbetsmängden kan periodiseras och placeras på periodnivå, på veckonivå eller som en kombination av dessa. I den här instruktionen visar vi hur du kan göra när du periodiserar studierna i de olika perioderna och på basis av det utformar veckovisa scheman. Funktionen kräver Kurres version 7.16.

  Förberedelser

  Innan du börjar periodisera undervisningen ska du först skapa grupper, ange vilka lärare som undervisar grupperna och kontrollera att studieperiodernas omfattning är korrekt.

  Timmarna kan placeras t.ex. i den fjärde perioden, men placeras via veckosystemet. Både periodiseringen och placeringen görs i närundervisningstimmar.

  Periodisering

  • Öppna grupperingsfönstret, klicka på Visa i den övre balken och välj Periodisering.
  • Klicka på Inställningar / Visa periodiseringens omfattning i / Timantal (om du inte gör den här inställningen kommer periodiseringen att göras i veckotimmar).
  • Sök fram de klasser eller lärare vars undervisning du vill periodisera.
  • Studieperiodens timantal syns först i kolumnen Operiodiserade och därifrån flyttas de till den period/de perioder som de ska undervisas i.

  • Exempel 1: En studieperiods omfattning är 76 h och undervisas i period 1. Skriv in "76" i kolumnen för period 1.
  • Exempel 2: En studieperiods omfattning är 76 h och undervisas i period 1 och 3. Skriv in t.ex. "36" i kolumnen för period 1 och "40" i kolumnen för period 3. Låt de övriga periodernas kolumner vara tomma.

  Bilderna till höger visar en studieperiod som är helt periodiserad (överst), en studieperiod som är delvis periodiserad (mitten) och en studieperiod som inte alls är periodiserad (längst ner).

  Placering via veckosystemet

  Öppna veckosystemet och välj den första veckan, t.ex. v. 35. Placeringen kan göras antingen via lärarens eller via klassens schema.

  • Klicka på Visa oplacerades omfattning / Timantal.
  • I fönstrets nedre kant finns fliken Oplacerade som innehåller en lista över den första periodens studier. Efter studieperiodens namn finns en lite grön pil som visar att studierna har periodiserats via ett annat periodsystem.
  • Om studierna inte syns ska du kontrollera att de övriga periodsystemens timmar är synliga. Det gör du genom att klicka på Inställningar och kontrollera att Göm andra periodsystems periodiseringar inte är ikryssat.
  • Välj en studieperiod och måla den tidpunkt i schemat där du vill placera undervisningen i vecka 35. Gå till nästa vecka genom att klicka på pilknapparna i det övre högra hörnet och placera timmarna där du vill ha dem.
  • I kolumnen Timmar som finns i den nedre kanten ser du hur många timmar som ännu är oplacerade.
  • I kolumnen Placerade lektioner ser du hur många timmar som redan är placerad. Om det står 4 (8) betyder det att 8 timmar har placerats och fyra av dem är placerade i den period som syns.
  • I bilden till höger har kursen Anatomi 1.1 allt som allt 76 h. 68 h är ännu oplacerade, 4 h har redan placerats i den här veckan och 4 h i en annan vcka (sammanlagt 8h).
  • Antalet oplacerade studier syns för alla veckor som hör till period 1, t.ex. v. 35-44. Om du placerar 4 h i vecka 35 minskar timantalet i kolumnen Timmar med 4.

  Kopiera placeringar från en vecka till en annan

  Om en del veckor har exakt samma schema kan du placera studierna i en vecka och därefter kopiera placeringarna till de övriga.

  • Håll Ctrl-knappen i botten och välj alla de placeringar som du vill kopieras till de övriga veckorna. Klicka därefter på Tilläggsfunktioner / Kopiera placeringar.

  Om du vill få fram en helhetsbild över de studier som har periodiserats för den första periodens veckor kan du öppna utskriften via den första periodens schema. Då du kontrollerar timantalet via periodsystemet får du fram ett medeltal av timantalet. Det betyder att om periodens omfattning är 10 veckor och studieperiodens omfattning är 76 h blir timantalet 76/10 = 7 3/5. Du kan hoppa mellan periodsystemet och veckosystemet genom att klicka på studieperioden med musens högra knapp och välja Gå till gruppens/placeringens period, eller genom att klicka på periodknapparna som finns i det högra övre hörnet.