Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Kursbricka för fritt valbara studier, alternativ 2

  Kursbrickan kan användas på två olika sätt:

  • Man kan samla in de s.k. förhandsvalen, alltså uppgifterna om vilka kurser studerandena vill gå. I detta alternativ bestäms senare, hur många undervisningsgrupper som ordnas och vilka som är med i grupperna. (Alterntiv 1, annan instruktion)
  • Ett annat sätt är att i kursbrickan färdigt göra en tillräcklig mängd undervisningsgrupper och låta studerandena själv välja sin grupp. I detta alternativ kan timmarna placeras färdigt i schemat, varvid studeranden ser när en grupp kommer att undervisas redan då han/hon markerar valen. I lärarnas bedömningslistor syns i realtid en lista över studerandena enligt vilka val de gjort (Alternativ 2, denna instruktion).

  Antalet undervisningsgrupper per kurs

  Ange tillräckligt många grupper för de fritt valbara studierna, minst en per studieelement. Grupperna skapar du i Grunduppgifter på fliken Undervisningsutbud (Kurser) genom att i Grupper-kolumnen skriva in antalet undervisningsgrupper. Ange sedan lärarna för respektive grupp i Grunduppgifter på fliken Undervisningsgrupper (Grupper). Läraruppgiften behövs ifall man vill att lärarna ska kunna följa hur de egna grupperna fylls via Wilma. Genom att ange lärarna hindrar man också överlappningar, m.a.o. att två olika grupper med samma lärare inte av misstag förs till samma balk.

  Att bygga kursbrickan

  Kursbrickan görs i Grupperingen i Kurre, på fliken Kursbricka.

  • Om de fritt valbara studierna är spridda över flera perioder (undervisningen för en grupp går över flera perioder), ska du först samla ihop balkarna i Operiodiserade-periodens bricka och först sedan periodisera undervisningen.
  • Om de fritt valbara studierna undervisas helt under en period, ska du göra en egen kursbricka för varje period. Ifall t.ex. vissa studier undervisas i period 1 och andra i period 3, ska du periodisera timmarna för de första studierna i period 1 och följaktligen de andra i period 3.

  Gör en kursbricka via Ny kursbricka-knappen. Namnge kursbrickan t.ex. "Fritt valbara 2016-2017". Övriga uppgifter kan ifyllas senare.

  På kursbricka-sidan visas som standard endast de grupper som den aktiva klassens studerande har valt. Eftersom kursbrickan över de fritt valbara studierna ofta görs i ett skede då inga val gnnu har gjorts, ska du hämta fram alla klasser.

  Gör kursbrickan genom att med musen dra grupper från fönstrets högra till vänstra sida. Den första gruppen formar automatiskt en balk. Flytta följande grupp till balken genom att dra och frigöra den efter den första gruppen. En helt ny balk får du genom att dra gruppen till den tomma platsen under en existerande balk.

  Tips: Ange en egen kurstyp för fritt valbara i Kurre och tilldela kurstypen en viss färg. På detta sätt skiljer du de fritt valbara från den övriga undervisningen när du bygger upp kursbrickan. Ett annat sätt är att för fritt valbara använda en kurskod eller förkortning för att kunna avgränsa och dölja den övriga undervisningen i rutan. T.ex. kan du alltid inleda förkortningen för fritt valbara studier med "fv" eller så använda koden=frittvalb*.

  Vilka studier till samma balk?

  En balk innebär att kurserna i den undervisas samtidigt. Inkludera i en balk alltså endast sådana grupper som kan undervisas samtidigt. I övrigt kan balkarna byggas på precis vilket sätt som helst. Huvudsaken är att studerandena lätt hittar de studier som de söker.

  Bransch- och examensvisa kursbrickor

  Om vissa studieperioder är ämnade endast för t.ex. tekniska branschens studerande eller endast för 2:a årets studerande, ska du göra skilda kursbrickor för dessa. Skapa fler kursbrickor med Ny kursbricka-knappen. Kursbrickorna visas som separata flikar nertill på sidan.

  I kursbrickans klassbegränsning Rätt att göra val (sök klass) ska du sedan ange de klasser som får se denna kursbricka i Wilma och välja studier i den. Klassbegränsningen *15 visar kursbrickan för klasserna data16 och bil16, medan klassbegränsningen data* igen visar kursbrickan för klasserna data15, data16 osv. Resten av informationen i kursbrickan kan du fylla i senare.

  I bilden har gjorts 3 olika kursbrickor: en för teknikbranschens studerande, en för social- och hälsovårdbranschens studerande och den tredje för naturbruk-branschen. De övriga kursbrickans uppgifter kan ifyllas senare.

  Ovanför varje balk finns en grönbottnad rubrikrad som börjar med balkens nummer. Du kan byta numreringen och ge balken ett mer beskrivande namn genom att högerklicka på den gröna raden och välja Namnge balken eller Ändra balkens nummer. Balkens namn kan också vara en längre text, t.ex. instruktioner för studerande: "Måndag-eftermiddagens valbara. Välj 1 grupp från denna balk."

  Att placera balkarna i schemat

  Då alla grupper förts in i balkarna kan du periodisera de utspridda balkarna och sedan gå till Placeringen. Ta fram en klass som har valfria studier. Kursbricksbalkarna hittar du nertill i fönstret, på flikarna Oplacerade eller Alla oplacerade.

  Placera balkarna på önskade platser i schemat. Lektionerna i de yrkesinriktade ämnena har en ljusar blå färg, de kommer från ett annat schema. I lärarnas scheman visas endast lärarens egna grupp, inte de andra grupperna i balken. I studerandenas scheman kommer grupperna fram i schemat vartefter studerandena gör sina val i Wilma.

  Att publicera kursbrickan i Wilma

  Då balkarna är placerade i schemat kan du publicera kursbrickan och schemana i Wilma. Återgå till Grupperingen, öppna kursbrickan för de fritt valbara och klicka på Egenskaper. Kryssa i Kursbrickan syns i Wilma och ange den tidsperiod som man får markera val. Om du lämnar inledningsdatumet tomt kan man börja markera val direkt. Kursbrickan syns i Wilma också utanför dessa datum, men det går inte längre att radera eller göra fler val. Kontrollera också i Allmänna inställningar att hela schemat är offentligt i Wilma.

  Tips. Du kan ge gruppen en kod för att studerandena enklare ska kunna se t.ex. gruppens undervisningstid direkt i gruppens namn i Wilma. Du ställer in koden i Grunduppgifter på fliken Undervisningsgrupper (Grupper). Högerklicka på Kod-fältet, välj Skapa innehåll och ange t.ex. klassens namn, perioden eller undervisningens inlednings- och avslutningsdatum.

  Bedömningslistorna för lärarna i Wilma

  För att lärarna ska kunna följa med hur grupperna fylls, ska du göra bedömningslistor av grupperna. Bedömningslistorna görs i Grunduppgifter på fliken Undervisningsgrupper (Grupper).

  Att markera valen i Wilma

  Studerandena hittar alla sina kursbrickor direkt på förstasidan i Wilma. I nedre högra hörnet finns länkar till alla kursbrickor som är tillgängliga för anmälningar. På kursbricka-sidan syns förutom den egna enhetens kursbrickor också andra skolors offentliga kursbrickor. Valen görs genom att man klickar på de önskade grupperna i balkarna. Valen sparas direkt i Kurre. Nere till vänster i fönstret finns ett litet schema där valen syns. Valen syns också i det egentliga schemat, då man via kalender-ikonen går till rätt period.

  Uppdaterad: 12.8.2016