Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Resursernas användningsgrad och -kapacitet

  Sammanfattningarna i Kurre innehåller även uppgifter om användningsgraden av person-, utrymmes- och redskapresurser samt om utrymmenas användningskapacitet. Graden och kapaciteten anges i procent. Inför beräkningen ska du först fylla i maximitimantalet för resurserna.


  Statistikfunktionen för användningsgrad och -kapacitet finns i Utskrifter-menyn, under Statistik.

  Förberedelser

  • Fyll i undervisningsutrymmenas platsantal på Utrymmen-fliken, i kolumnen Platser. Denna siffra används i beräkningen av användningskapaciteten.
  • Utrymmen-flikens Timmar/vecka-kolumn ska du ange hur många timmar man maximalt kan ha i varje utrymme. Denna siffra används i beräknandet av användningsgraden.

  Statistik från en period eller hela läsåret

  Välj först den tidsperiod som statistiken ska gälla.

  Om du tar fram statistik över alla grupper, beaktas i beräkningen även de grupper som är operiodiserade. Om det under Operiodiserade finns timmar som det inte ens är meningen att lägga in i schemana, ska du för statistiken välja "placerade" eller "periodiserade och placerade".

  Uppgifter som statistikförs

  • Arbetsschemats timresurs kan på utskriften beräknas enligt årskurs, klass eller lärare.
  • Gruppstorlekar i genomsnitt kan beräknas enligt kurstyp, årskurs eller lärare.
  • Undervisningsutrymmens användningsgrad i genomsnitt jämför utrymmets timantal med det maximitimantal som angetts för utrymmet.
  • Undervisningsutrymmens användningskapacitet i genomsnitt jämför gruppernas studerandeantal med utrymmets platsantal.
  • Användningsgraden och -kapaciteten kan vid behov beräknas för endast undervisningens del. Användningsgraden och -kapaciteten kan också beräknas för ett bestämt klockslagsintervall och/eller bestämda veckodagar.

  Lediga utrymmen/lärare/klasser

  Via Placeringen kan man skriva ut en sammanfattning av lediga utrymmen, lärare, klasser och studerande. I utskriften finns siffrorna över de lediga lektionerna, och på mörkare botten visas de tidpunkter då t.ex. utrymmena är upptagna.

  Man kan skriva ut de lediga resurserna antingen för en eller flera perioder, och antingen enligt period eller resurs.

  Belastningen enligt period

  Man kan också ta in belastningen för en viss resurs i procent. På detta sätt ser man snabbt t.ex. utrymmenas användningsgrad och lärarnas relativa belastning. Belastningen anges per resurs och per lektion. Den resurs som har den största belastningsgraden har markerats med ett plustecken och resursen med den minsta belastningen med ett minustecken. Man kan välja att lämna bort de resurser som inte har några placeringar dvs. som är helt lediga.

  Uppdaterad 31.10.2016