Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Tunnistetiedot Kurressa

  Resurssit tunnistetaan Primuksen ja Kurren välillä sekä eri koulujen välillä tunnistetiedon avulla. Henkilöillä tunniste on yleensä henkilötunnus, opetustiloilla, laitteilla ym. Primuksen korttinumeroon ja lyhenteeseen perustuva tunnus. Tunnistetiedon tulee olla uniikki, sillä se määrää, käsitteleekö Kurre kahta samannimistä resurssia yhtenä vai useampana eri resurssina.

  Henkilöiden tunnisteet

  Katso ohjevideo henkilöiden tunnistetietojen päivittämisestä

  Opettajien ja opiskelijoiden tunnisteet

  Henkilöillä tulee olla jokin yksilöivä tunniste, jonka avulla Kurren ja Primuksen välillä liikkuvat tiedot kohdennetaan oikeaan henkilöön. Henkilöillä tunniste on henkilötunnus tai käyttäjän antama muu tunniste. Tunnisteen tulee olla täsmälleen sama Primuksessa ja Kurressa.

  • Oletuksena tunnisteena käytetään henkilötunnusta. Jos henkilöille on täyttety Primuksessa henkilötunnukset, ei Kurressa tarvitse tehdä mitään tunnisteen suhteen. Henkilötunnuksen perusteella syntynyt tunniste näkyy Kurressa Opettajat- tai Opiskelijat-välilehden alalaidassa Tunnistetieto-kentässä.
  • Selkokielinen hetu ei näy Kurressa lainkaan, hetu on aina salattu.

  Kun hetu ei ole tiedossa

  • Uusille opettajille ja opiskelijoille, joiden hetu ei ole vielä tiedossa, merkitään henkilötunnukseksi syntymäaika ja loppuosaksi -001Ä (miehille) tai -002Ä (naisille). Loppuosan numero voi olla muukin kuin 1 tai 2, kuitenkin miehillä aina pariton ja naisilla parillinen. Tällaista tunnistetta käsitellään Kurressa kuten oikeaa hetua.
  • Kun hetu on tiedossa, muutetaan se oikeaksi sekä Primukseen että Kurreen. Tunniste muutetaan valitsemalla Kurressa ko. henkilö aktiiviseksi ja klikkaamalla sitten Muuta tunniste -painiketta. Apuruudusta valitaan kohta Muodosta henkilötunnuksesta ja Tunnistetieto-kohtaan annetaan oikea hetu. Muista muuttaa hetu myös Primukseen.
  • Jos Kurressa on paljon hetuttomia henkilöitä, kannattaa hetut päivittää vain Primukseen ja tuoda sitten tiedonsiirtona Kurreen: Tee täydentävä tiedonsiirto, jossa rastit Päivitä henkilöiden tunnisteet. Siirto etsii Kurresta henkilöä, jolla on sama luokka (vain opiskelijoilta), sukunimi ja etu/kutsumanimi. Jos vastaavuus löytyy, päivitetään tunniste ja jos ei löydy, tuodaan henkilö uutena.
  • Jos hetuja ei haluta merkitä Kurreen, käytetään muuta tunnistetta. Muu tunniste täytetään Primuksessa henkilön rekisterikortille kenttään Tunniste Kurressa. Tunniste voi olla mikä tahansa merkkijono, mutta sen tulee olla yksilöllinen (uniikki).

  • Jos tunniste on muu kuin täydellinen, oikea henkilötunnus, näkyy henkilön nimen vieressä keltainen pallukka.

  Vaihto-opiskelijat

  • Vaihto-opiskelijoille, maahanmuuttajille ym., joilla ei ole suomalaista hetua, merkitään henkilötunnukseksi syntymäaika ja loppuosaksi -001Ä (miehille) tai -002Ä (naisille). Loppuosan numero voi olla muukin kuin 1 tai 2, kuitenkin miehillä aina pariton ja naisilla parillinen. Tällaista tunnistetta käsitellään Kurressa kuten oikeaa hetua.

  Opetustilojen tunnisteet

  Kurren yksittäisversiota käytettässä opetustilat tunnistuvat yleensä automaattisesti oikein, eikä käyttäjän tarvitse tehdä mitään. MultiKurressa koulujen yhteisten opetustilojen tunnistuminen voi vaatia käyttäjältä toimenpiteitä.

  Yhteinen opetustila on tila, jota käyttää vähintään kaksi koulua - tyypillisesti liikuntasali, kirjasto tai vaikkapa auditorio. Yhteisen opetustilan varaukset näkyvät kaikilla tilaa käyttävillä kouluilla. Koulut voivat kuitenkin lisätä, muokata ja poistaa vain omia varauksiaan.

  Jotta tunnit näkyvät toisella koululla, tulee seuraavien vaatimusten täyttyä:

  • Opetustilalla on identtinen tunniste kaikissa sitä käyttävissä kouluissa. Tunniste näkyy Kurren perustietoikkunan Opetustilat -välilehdellä, Tunnistetieto-sarakkeessa. Tunniste muodostuu automaattisesti, kun opetustilat haetaan Primuksesta Kurreen, mutta sitä voi muokata myös Kurren puolella.
  • Työjärjestys on julkinen muille kouluille: Kurren Yleiset asetukset -kohdassa on rastittu Julkinen yli yksikkö- ja oppilaitosrajojen.
  • Yhteisen opetustilan työjärjestykseen on sijoitettu tunteja.


  A) Jos yhteisellä tilalla on Primuksessa vain yksi rekisterikortti, on kaikki valmiiksi kunnossa, eikä Kurren puolella tarvitse tehdä tunnisteelle mitään.

  • Tässä tapauksessa Primuksen Huoneet-rekisterissä on siis "Liikuntasali" vain yhden kerran, ja liikuntasalin rekisterikortin Koulu-kenttään on merkitty kaikki samaa salia käyttävät koulut.
  • Kurressa tunnisteena näkyy liikuntasalin rekisterikorttinumeroon perustuva tunniste, esim. H24#208mat.

  B) Jos yhteisellä tilalla on Primuksessa useampia rekisterikortteja: Jotta Kurre tietäisi, että lukion liikuntasali on sama tila kuin yläkoulun liikuntasali, merkitään kumpaankin rekisterikorttiin yhdistävä tunniste. Tunniste merkitään rekisterikortille kenttään Tunniste Kurressa.

  • Tunnisteen tulee olla vähintään 15 merkkiä pitkä, ja kirjoitettu täsmälleen samalla tavalla kummankin koulun rekisterikortilla.
  • Tunniste voi olla vaikkapa "Liikuntasali luya". Tunnisteen on hyvä olla mahdollisimman selkokielinen, joten älä merkitse tunnisteeksi A-kohdan tyyppistä merkkijonoa.
  • Kurressa näkyy opetustilan tunnisteena Primukseen annettu tunniste. Tilan nimen edessä on keltainen pallukka kertomassa, että tunnistus perustuu itse keksittyyn tunnisteeseen, ei korttinumeroon.
  • Jos pallukka on punainen, ei tunniste ole riittävän pitkä tai siinä on muuta vikaa. Vaihda tilalle riittävän hyvä tunniste.
  • Jos tunniste oli merkitsemättä siinä vaiheessa kun tiedonsiirto tehtiin, voi sen merkitä Kurren puolella. Kumpikin koulu täyttää saman tunnisteen omaan Kurre-työjärjestykseensä ko. opetustilan kohdalle.

  Opetustilan tunnisteen muuttaminen

  Yhteisen tilan tunniste tulee muuttaa kaikilla tätä tilaa käyttävillä kouluilla. Jokainen koulu tekee siis saman muutoksen omaan Kurre-työjärjestykseensä. Kerro tekemästäsi tunnistemuutoksesta myös muille tätä tilaa käyttäville kouluille.

  Tunniste muutetaan Kurren perustietoikkunan Opetustilat-välilehdellä.

  • Valitse aktiiviseksi se yhteinen tila, jonka tunniste muutetaan. Klikkaa sitten alapaneelista Muuta tunniste -painiketta.
  • Valitse kohta Muu tunniste ja kirjoita tunniste kenttään.
  • Muutos kannattaa tehdä myös Primukseen, jotta tunnisteet ovat jatkossakin kunnossa, eikä samaa muutosta tarvitse tehdä joka vuosi uutta Kurre-työjärjestystä aloitettaessa. Primuksessa tunniste muutetaan Huoneet-rekisterissä, Tunniste Kurressa -kenttään.

  Muiden resurssien tunnisteet

  Muut resurssit ovat esim. laitteita, työkaluja, liikuntatuntien välineistöä, hakuteoksia ym. tunneilla tarvittavaa. Muut resurssit haetaan Kurreen Primuksen Kalusto-rekisteristä.

  • Resursseille tulee täyttää jokin yksilöivä, uniikki Ryhmätunnus. Ryhmätunnus vastaa opetustilojen lyhennettä, ja näkyy Kurressa sellaisenaan Muut resurssit -välilehden Lyh.-sarakkeessa. Muun resurssin tunniste perustuu resurssin korttinumeroon, nimeen ja ryhmätunnukseen.
  • Muu resurssi voi olla myös henkilö, esim. kouluavustaja. Tällaiset henkilöt kannattaa kirjata Primuksen Henkilökunta-rekisteriin. Tästä rekisteristä heidät voi siirtää Kurreen. Kurressa ne löytyvät Henkilöstö-välilehdeltä. Jos henkilön tunnistetiedoksi merkitään henkilötunnus, näkyy henkilön työjärjestys Wilmassa.

  Kaluston työjärjestys Wilmaan

  Kalusto-rekisteriin kuuluvan muun resurssin työjärjestyksen saa Wilmaan näkyviin Kurren versiosta 7.22 lähtien. Täytä resurssille Tunniste Kurressa, jos sitä ei ole ennestään ja siirrä se Kurreen. Lisää resurssi johonkin opetusryhmään tai tee sille sijoittelussa esim. varaus sijoitustyypillä.

  Wilmassa valitse Lisää-valikosta "Kalusto" ja klikkaa listauksessa jotain kalustoon kuuluvaa resurssia, esim. oppilaitoksen pakettiauto. Avautuvalla profiilisivulla näkyy nyt Työjärjestys-välilehti ja siellä kyseiselle resurssille tehdyt varaukset lukutilassa.

  Jos Wilmaan kirjautuneella opettajalla on oikeus muokata kaluston työjärjestystä, pääsee sivun ylälaidasta muokkaustilaan.

  Tunnistetietojen päivitys Primuksesta

  Primuksen Kalusto- ja Huoneet-rekistereistä voi päivittää resurssien tunnistetiedot Kurreen korttinumeron perusteella. Tämä on hyödyllistä silloin, kun on olemassa useita resursseja, joiden tunnistetiedot halutaan kerralla saada Kurressa täsmäämään Primuksen tunnistetietoihin.

  • Täytä ennen päivitystä Primuksessa kaikille päivitettäville resursseille kenttä Tunniste Kurressa. Ennen tiedonsiirtoa on myös huolehdittava siitä, että resurssien korttinumerot ovat Kurressa oikein.
  • Valitse korttilistasta päivitettävät kortit ja valitse Tiedonsiirrot / Siirto Kurreen (7). Rasti Muut asetukset -kohdasta Päivitä tilojen ja resurssien tunnisteet korttinumeron perusteella ja klikkaa Jatka.
  • Tarkista päivitettävät tiedot yhteenvedosta ja klikkaa Siirrä.

  Resurssien tunnistetietojen päivityksen voi tehdä Kalusto- ja Huoneet-rekistereiden tiedonsiirtotoiminnon lisäksi Kurren tiedonsiirtotoiminnolla.