Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

GLP 2016: Nya kurserna till Primus

  Uppdateringar i instruktionerna/överföringsfilerna

  Nedan har vi listat de uppdateringar som gjorts i denna instruktion eller i överföringsfilerna. Uppdatera vid behov kurserna i Primus med en ny överföringsfil ifall du tidigare har fört över kurserna med en äldre överföringsfil. Alternativt kan du göra ändringarna direkt i Kurser-registret. De egentliga instruktionerna börjar efter denna uppdateringslogg.

  16.3.2017: Vi har satt in överföringsfilen Koski_ID_gymnasier.txt nere på sidan. Använd överföringsfilen för att importera KOSKI-identifierarna för LP 2016 till Primus. OBS! Om du redan tidigare har överfört de nya gymnasiekurserna ska du inte kryssa i Överför alla som nya! Vid överföringen ska du använda förkortningen som identifieringsfält! OBS! Överföringsfilen är preliminär och i den saknas ännu ämnesnivåerna för gymnasiediplom, temastudier och konstkurser samt ämnesnivåerna för vissa kompletterande i studerandens eget modersmål. Det finns ännu inga motsvarigheter för dessa i KOSKI-kodlistan, så vi kommer att lägga in dem i överföringsfilen först senare.

  26.4.2016: Vi har lagt till en helt ny version av VGLP-överföringsfilen med namnet Överföringsfil_Primus_VGLP2016 (bara de kurser som skiljer).txt. I den här filen finns endast de vuxengymnasiekurser som skiljer sig från kurserna i gymnasiets läroplan. Kurserna är 14 till antalet. Samtidigt gjordes en korrigering i historiekurserna HI02 och HI03: i dessa kurser var målet och innehållet omkastade sinsemellan i VGLP2016-filen. Detta är nu åtgärdat.

  19.4.2016: Vi har uppdaterat överföringsfilerna eftersom kurstyperna för temastudierna behövde ändras. Nu kommer temastudierna korrekt in på betygen, och en icke-godkänd kurs i temastudier beaktas inte som en prestation (i enlighet med GLP-grunderna). I överföringsfilerna har TS Temastudier-kursen nu kurstypen "mellanrubrik". Kurstypen för kurserna TS01, TS02 och TS03 är nu "gy temastudier fördjupad kurs". Dessutom har vi tömt fältet Vitsordets räknesättTS Temastudier-kortet. Om er skola redan har överfört GLP2016-kurserna till Primus, måste dessa ändringar göras där (se anvisningar i stycket "Temastudier" nedan), eller så kan man importera kurserna på nytt till Primus med en uppdaterande överföringsfuntion. I vilket fall som helst lönar det sig att läsa "Temastudier"-stycket och kontrollera att kurstyperna säkert är rätt i Primus.

  14.3.2016: I överföringsfilen för vuxengymnasier har vi korrigerat kurstypen för kursen SV206 (Berättelser i samtiden) från obligatorisk till fördjupad.

  19.2.2016: Vi har satt in ny information i anvisningen, under "Temastudierna". Två olika alternativ för att hantera temastudier.

  5.2.2016: Två religionskort hade fel namn i överföringsfilerna men detta har nu korrigerats. RK06 heter nu "Religioner och medier" och också ämnet RO heter nu "Religion/Livsåskådningskunskap".

  2.2.2016: Överföringsfilerna har uppdaterats. De korrekta matematiska symbolerna har satts in på de ställen där det tidigare fanns en asterisk (*). Ändringen gäller Innehåll-fältet i kurserna MAG01 och MAA02 samt Mål-fältet för MAA07. Om du importerar överföringsfilen i en äldre Primus-version än 4.50 kommer symbolerna inte att synas korrekt. Om du redan tidigare importerat kurserna till Primus kan du nu uppdatera de ovan nämnda kurserna så att de får rätt symboler.

  27.1.2016: Överföringsfilen för vuxengymnasier publicerad nedan, VGLP2016.

  15.1.2016: I överföringsfilen har vi uppdaterat korten för religions- och livsåskådningskunskapsämnena. För dessa ämnen är nu namnet på ämnesnivå samma för alla; ”religion/livsåskådningskunskap”, eftersom det på betygen inte ska specificeras noggrannare i vilken religionsundervisning studeranden har deltagit. Tidigare uppgavs på religionernas ämnesnivå vilken religion det var fråga om.

  11.1.2016: I överföringsfilen har vi uppdaterat korten för temastudier. I den tidigare överföringsfilen var kurstypen för temastudierna felaktigt ”tillämpad kurs”, nu är den i enlighet med GLP2016-grunderna ”fördjupad kurs”.

  13.11.2015: I överföringsfilen har vi uppdaterat bland annat innehåll, mål, kursnamn och förkortningar.


  Den här anvisningen handlar om hur lärokurserna och kurserna enligt grunderna för gymnasiets läroplan 2016 kan importeras till Primus. Instruktioner för hur man gör upp en läroplan och administrerar kursbrickorna under övergångsperioden finns i en separat anvisning som du hittar via länken i slutet av denna anvisning, under Relaterade sidor.

  Ändringarna i ett nötskal

  Ändringar i obligatoriska studier:

  • En ny gemensam kurs för kort och lång matematik, MAG1
  • FI2 blir obligatorisk
  • HI4 blir fördjupad
  • SH2 blir obligatorisk
  • RE3, RO3, RI3, RJ3, LK3 blir fördjupade
  • SL3 blir obligatorisk

  Antalet obligatoriska kurser är oförändrat, men på grund av numreringen har en obligatorisk kurs blivit fördjupad eller vice versa:

  • BI2, BI3
  • GE2, GE3
  • MAB6, MAB7

  Nya kurser och fördjupade som faller bort

  • FY8 faller bort
  • KO5 faller bort
  • MU5 faller bort
  • LK6, RE6, RO6, RI6, RJ6 nya

  De samiska språken

  För lärokurserna samiska som modersmål, samiska som A- och B-språk och samiska som kompletterar gymnasieutbildningen finns enligt grunderna för läroplanen bara en kurs i samiska. Denna kan man sedan kopiera och modifiera så att man i Primus får de kurser i samiska som läroanstalten ska tillhandahålla. Fyll för dessa ämnen i de fält som gäller studentskrivningarna och den gemensamma ansökan enligt respektive språk i samiska.

  Kurstypen för samiska som kompletterar gymnasieutbildningen är "gy annan kurs" i filen. Byt ut denna typ i Primus till den som används i den lokala läroplanen.

  Temastudier

  Det finns två sätt att hantera temastudierna: antingen erbjuder gymnasiet bara tre temakurser (alternativ A) eller så erbjuder gymnasiet egna alternativa temakurser som placeras under dessa tre originalkurser (alternativ B).

  I överföringsfilen är kurskorten gjorda enligt antagandet att gymnasiet använder alternativ A. Om detta är fallet på ert gymnasium behöver du inte göra några ändringar i kurskorten för temastudierna. Om gymnasiet däremot använder alternativ B måste de kurskort som importerats med överföringsfilen ändras.

  Enligt läroplansgrunderna ska icke-godkända temastudiekurser inte räknas med i det totala kursantalet, så därför måste gymnasiet göra antingen en eller två (beroende på vilket alternativ som gymnasiet använder) nya kurstyper i Kurstyper-registret. Om gymnasiet använder alternativ A, ska du göra ett kort med namnet "gy temastudier fördjupad kurs". Om gymnasiet använder alternativ B, ska du dessutom göra ett nytt kort till: "gy temastudier skolspecifik kurs". Se närmare information längre ner om hur du ska fylla i korten. Bäst är att skapa de nya korten innan du överför kurserna till Primus, men vid behov går det att göra även i efterhand, och i så fall byta ut kurstypen och lägga in på kurskorten för TS01, TS02 och TS03.

  På betygen ska du ställa in så att temastudieprestationerna hämtas från kursnivån.

  Temastudier, alternativ A

  Om gymnasiet använder detta sätt behöver du inte göra några ändringar i temastudiernas kurskort då de importerats med överföringsfilen.

  På huvudkortet TS Temastudier finns följande info:

  • Typ är "mellanrubrik".
  • Vitsordets räknesätt är tomt.
  • Studieveckor är tomt.

  På själva kursernas kort (TO01, TO02 och TO03) finns följande info:

  • Typ är "gy temastudier fördjupad kurs".
  • Vitsordets räknesätt är tomt.
  • Studieveckor-fältet: 1 sv.

  I Kurstyper-registret ska du på kortet "gy temastudier fördjupad kurs" kryssa i Valbar i Wilma, men lämna Hantera underkänt vitsord som prestation oikryssat.

  Temastudier, alternativ B

  Om gymnasiet använder alternativ B, måste du göra ändringar i temastudiernas kurskort då de importerats med överföringsfilen.

  Ändra följande uppgifter på kurskorten för TO01, TO02 och TO03:

  • Lägg "Medeltal av kursvitsorden" i Vitsordets räknesätt-fältet.
  • Töm Studieveckor-fältet.

  Skapa kurskort för de underliggande temastudiekurserna som gymnasiet erbjuder i Kursregistret och fyll i följande information:

  • Välj i Typ-fältet "gy temastudier skolspecifik kurs".
  • Fyll i Studieveckor-fältet.
  • Lämna Vitsordets räknesätt tomt.

  I Kurstyper-registret kryssar du i Valbar i Wilma för kurstypen "gy temastudier skolspecifik kurs", men lämna detta fält oikryssat på kortet "gy temastudier fördjupad kurs". På bägge korten ska Hantera underkänt vitsord som prestation vara tomt.

  Kursernas namn och förkortningar

  Nästan alla kursnamn har ändrats. Filen innehåller namnen på de nya kurserna. Om det i den gamla läroplanen fanns en kurs med exakt samma namn nämns detta i filen, i fältet Tilläggsuppgifter 2. Förkortningarna motsvarar de som finns i läroplansgrunderna, undantaget att kursnumreringen har gjorts med två siffror: MAA02, ENA01 osv. Numreringen i B2- och B3-språken är RAB21, RAB22; RAB31, RAB32. Ledande nollor används för att kurserna ska komma i rätt ordningsföljd också i de system som annars skulle sätta kurs 10 före kurs 2.

  Dataöverföring till Primus

  Innehållet i Primus-filen

  Kursfilen är av typen överföring mellan Primus och innehåller följande information om kurserna:

  • Förkortning
  • Namn
  • Studieveckor (endast kurserna)
  • Typ (= kurstyp)
  • Läroplan, observera ("GLP2016")
  • Tilläggsuppgifter 2 (kompatibilitet med den gamla läroplanen)
  • Vitsordets räknesätt (bara lärokurserna)
  • St-ämne (bara dessa lärokurser)
  • Lärokurs (bara lärokurserna i språk och matematik)
  • Det andra inhemska språket (bara dessa lärokurser)
  • GA ämne, GA språk, GA modersmål, GA rad (bara dessa lärokurser, LUVA)
  • Beskrivning
  • Grunderna för bedömning
  • Målsättningar
  • Innehåll

  Beskrivningarna, bedömningsgrunderna, målsättningarna och innehållet inkluderas om de var specificerade i läroplansgrunderna. I regel finns beskrivningar och bedömningsgrunder för lärokurserna, och för kurserna finns målsättningar och innehåll.

  Förberedelser inför överföringen

  Informationen om kursens motsvarighet i den gamla läroplanen kommer in i fältet Tilläggsuppgifter 2, så ta fram det här fältet i Kursregistret. Om fältet redan är i användning kan du använda något annat text- eller memofält. Kontrollera också att de andra fälten i listan är framtagna.

  Det är bäst att ha skilda förkortningar på kurserna i den gamla respektive nya läroplanen. På så sätt får man bägge versionerna av kursen till Kurre och det är lättare för lärarna och studerandena att hitta rätt kurs.

  Lägg in ett tecken i kursförkortningarna i den gamla läroplanen, t.ex. bokstaven g: gBI1, BI1g eller dylikt. I den nya läroplanen får kurserna stå med sina riktiga förkortningar eftersom de kommer att användas flera år framöver. Du kan ändra förkortningarna för alla kurser på en gång, se denna anvisning.

  Läs in överföringsfilen i Primus

  • Spara överföringsfilen "Överföringsfil för Primus GLP2016" som finns längst ner på sidan.
  • Öppna Kursregistret och välj Dataöverföringar / Överföring till Primus i övre menybalken.
  • Hämta fram den fil du nyss sparade med hjälp av Bläddra-knappen.
  • Välj Överföring från annan Primus .
  • Använd alternativet Överför alla som nya.

  • Välj vilken information som ska importeras genom att klicka på Välj alla eller kryssa för de uppgifter du vill ha.
  • Identifieringsfältet ska inte kryssas i om alla överförs som nya.
  • Närmare anvisning om överföring inom Primus

  Att ta bort överflödiga lärokurser och kurser

  Primus ger i slutet av överföringen ett sammandrag över den information som överförs. Du kan redan i detta skede ta bort sådana lärokurser och kurser som ditt gymnasium inte erbjuder – t.ex. ovanliga språk och åskådningsämnen. Måla de rader som du vill radera och klicka sedan på tangentbordets Delete-knapp. På bilden är det lärokurserna och kurserna i spanska som raderas. I filen finns även nya registerkort för lärokurserna, så kom ihåg att radera även dem när du tar bort kurser.

  Lärokurser och kurser kan raderas också efter överföringen, i Kursregistret. Om vissa lärokurser/kurser erbjuds sporadiskt, lönar det sig att enbart arkivera de registerkorten. Då får man snabbt tillgång till dem igen när det behövs.

  I slutet av anvisningen finns länkar till utskrifter som du kan använda för att se den överförda informationen.

  Komplettera uppgifterna

  Följande fält ska gymnasierna fylla i själv:

  • Skola, ange alla gymnasier
  • Vitsordsskala
  • Vid behov Räknas till medeltalen och Övriga vitsords vitsordsskala.

  I den omfattande filen ingår alla A- och B-språk som nämns i läroplansgrunderna. De språk som saknas kan du skapa genom att kopiera en lärokurs och kurserna från ett språk på en motsvarande nivå. Observera att läroplansgrunderna är olika för de inhemska, europeiska, utomeuropeiska och de gymnasiekompletterande språken. T.ex. kortet "Somaliska som modersmål" kan göras genom att kopiera från lärokursen EMO och dess kurser, och somaliska B3 kan kopieras t.ex. från B3 i kinesiska.

  Kurstypen för eget modersmål, samiska och romani som kompletterar gymnasieutbildningen är "gy annan kurs". Byt ut typen i Primus så att den motsvarar er lokala läroplan.

  Uppdaterad: 19.2.2016

  BilagaStorlek
  Overforingsfil_Primus_GLP2016_19042016.txt622.41 kB
  Overforingsfil_Primus_VGLP2016_26042016.txt622.91 kB
  Overforingsfil_Primus_VGLP2016_(bara de kurser som skiljer).txt23.04 kB
  KOSKI_ID_gymnasier_16032017.txt24 kB