Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Skolgångsuppgifter: närvaro, avbrott, avgång, examen

  Det är bra att samla ihop uppgifter som berör studiernas inledning, avbrytande av studier och utexaminering på en egen flik i Studeranderegistret, varvid det är enkelt att kontrollera att alla fält som behövs vid statistikföringen är ifyllda.

  Närvaro, inskrivning

  Närvarouppgifterna behövs för uppföljning av studerandemängder samt för studerandens studiestöd. Närvarouppgifter och andra datumuppgifter samlas oftast på en egen flik i Studeranderegistret.

  Uppgifterna skrivs in i närvarotabellens fält Läsår, Höst 20.9, Vår 20.1, I specialundervisning 20.9, I specialundervisning 20.1 och Förklaring. Då man använder tabellen sparas studerandens närvarohistoria och det är då enkelt att kontrollera om han/hon har frånvaroterminer.

  I närvarotabellens fält Höst 20.9 och Vår 20.1 finns nu också alternativet "4.Övertid". I närvarotabellen kan du alltså också skriva in info om de studerande som studerar längre än den normala studietiden. I dataöverföringen behandlas "4. Övertid" som närvaro ("1. Närvarande").

  Om man tillåter att studerandena kan närvaro- och frånvaroanmäla sig via Wilma, skrivs uppgifterna direkt i denna tabell. Vi rekommenderar användning av tabellen, men myndighetsdataöverföringarna fungerar också med de enradiga fält som tidigare varit i bruk Inskrivningstid, Inskriven 20.9., Inskriven 20.1. och Inskrivning.

  Även studiernas inledningsdatum och uppskattat avslutningsdatum skrivs vid inledningen av studierna in i Primus, eftersom dessa uppgifter behövs vid statistikföringen. De fält som behövs vid statistikföringen är: Inledningsdatum, Utbildningens/examens inledningsdatum, Uppskattat examensdatum, Utbildningens/examens slutdatum.

  Avbrott, frånvaro och avgång

  Studerandens avbrott i och frånvaro från studierna antecknas i Studeranderegistrets fält Startdatum för tillf. avbrott, Slutdatum för tillf. avbrott och Orsak till tillfälligt avbrott. I närvarotabellen väljs “Frånvarande” för de terminer/statistikföringsdagar som avbrottet gäller. Denna tidsperiod inkluderas inte i uträkningen av studerandearbetsdagar.

  Då studeranden avgår ifylls Utskrivningsdatum, Tilläggsuppgifter om avgången, Situation efter avgången och Studietid innan avbrytningen/utskrivningen. Till inskrivningstabellen väljer man "Ej inskriven". Till studeranden skriver man ut ett betyg över slutförda studier och antecknar uppgiften om detta i Betygstyper-tabellen.

  Ifall studeranden själv meddelat om avgång ikryssas Studeranden anmälde om avbrott -fältet.

  Examen

  Då studeranden utexamineras fyller man i fältet Examensdatum. Som studerandetyp väljs “Utexaminerad studerande” och studerandens registerkort arkiveras.

  Vi rekommenderar dessutom användning av Betygstyper- och Betygens datum-tabellen, i vilken man antecknar datum och typ för alla betyg som studeranden fått. Examensdatumet kan också hämtas från denna tabell, från den rad där betygstypen är "1 examensbetyg". Obs! Om man använder både fältet Examensdatum och fältet Betygens datum, ska dessa fält innehålla samma datum med tanke på statisiken.

  En studerande som avlagt en delexamen antecknas inte som utexaminerad. Registerkortet kan dock arkiveras, ifall han/hon inte ämnar avlägga hela examen på en gång. Till Betygstyper-tabellen ifylls delexamens datum och som betygstyp väljs "4 betyg över avlagd examensdel".