Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Varierande närvaro i grupper

  Inom vuxenutbildningen och på högskolor är det ofta så att inte alla studerande deltar i varje närundervisningstillfälle som ordnas för gruppen. Om man i schemat vill kunna visa exakt vilka studerande som deltar i respektive lektion, kan man registrera närvaron per placering i Kurre. Detta förutsätter minst version 7.20 av Kurre och minst 2.19 av Wilma.

  Förberedelser

  Inför markeringen av närvaro per lektion krävs följande förberedelser:

  • Lägg in studieperiodens alla närundervisningstillfällen i schemat i Kurre, så att det syns när undervisningen äger rum. Placeringarna kan antingen göras som "tomma", dvs. utan studerande, eller så att de innehåller alla eller en del av de studerande som ska delta i studieperioden/kursen.
  • Om du vill skriva in närvaro datumspecifikt, ska närundervisningen placeras i ett veckosystem. Om ni nu använder t.ex. ett 4-perioderssystem görs närvaroanteckningarna på veckotimmesnivå, vilket innebär att om man tar bort en studerande från fredagens undervisningstillfälle så raderas personen från alla fredagstimmar i studieperioden.
  • Ange en eller flera lärare/handledare för gruppen. Dessa kan sedan lägga in nya studerande via Wilma.
  • Gör en bedömningslista för gruppen. När bedömningslistan skapas kommer de studerande som redan är med i någon av gruppens placeringar, t.ex. en lektion, att inkluderas. Fler studerande kommer in på bedömningslistan vartefter läraren lägger in dem på bedömningslistan i Wilma, eller då nya studerande anmäler sig till gruppen via kursbrickan.

  Närvaro

  Med närvaro avses här planerad närvaro. De närundervisningstillfällen som det är meningen studeranden ska delta i ska skrivas in för studeranden. När studeranden deltagit ska detta registreras i lektionsanteckningar-funtkionen i Wilma, där man samtidigt kan lägga in annan relevant information om studeranden, t.ex. ersättande uppgifter eller orsak till frånvaron.

  Exempel

  En yrkesläroanstalt har en studieperiod med 10 unga studerande och 5 vuxenstuderande. Det ordnas 12 närundervisningstillfällen för studieperioden, men vuxenstuderandena deltar alla i lite olika tillfällen.

  • I Kurre ska alla 10 unga och läraren läggas in i gruppen.
  • Vuxenstuderande 1 deltar bara i de två sista undervisningstillfällena. Vuxenstuderande 2 deltar bara i det första och det tredje tillfället. I Placeringen i Kurre kryssar man då i de andra vuxna för alla undervisningstillfällen, studerande 1 bara för de två sista och studerande 2 bara för det första och för det tredje tillfället.
  • Läraren kan lägga in nya studerande i gruppen via Wilma. De kommer då automatiskt in på varje undervisningstillfälle.

  Markering av närvaro i Kurre

  Du markerar närvaron lättast via sammanfattningen Studerandenas lektionsnärvaro, som du hittar bakom varje lista av studerande. Högerklicka på en studerandes namn och välj Studerandenas lektionsnärvaro i hjälpmenyn. De blå raderna indikerar deltagande, medan de vita innebär att studeranden inte deltar. Radens ändrar färg när du klickar på den. Som standard visas endast de placerade timmarna. Om en del timmar är oplacerade och du vill skriva in närvaron även för dem, ska du kryssa i Visa också oplacerade timmar nertill i rutan.

  Den närvaro som registrerats för en viss studerande kan kopieras till de andra studerandena i gruppen. Detta görs genom att upptill i rutan välja Tilläggsfunktioner/Kopiera närvaroinformationen till alla studerande i gruppen eller Ange till vilka studerande närvaroinformationen ska kopieras.

  Denna ruta kan också öppnas i Grupperingen och i Placeringen via Egenskaper-rutan samt i Val-fönstret på fliken Gruppval.

  Närvaro kan markeras i Kurre över gruppgränserna för alla de grupper som skapats för samma kurs. Öppna Kurre och välj önskad undervisningsgrupp, högerklicka på gruppen och välj Studerandenas lektionsnärvaro. Nere i fönstret kan du kryssa för Visa också oplacerade timmar, som öppnar alla gruppens periodiserade timmar, även om de inte ännu placerats i schemat.

  Via Inställningar / Visa alla lektioner för grupperna i kursen får du fram också de andra grupperna som skapats för samma kurs. Studeranden kan markeras som närvarande även i dessa grupper. Efter att ha blivit tillsatt till en annan grupp, finns studeranden förutom i sin ursprungliga grupp också i den andra gruppen och ifrågavarande grupps hänvisning till bedömningslistan blir röd som ett tecken på att gruppen har fått nya studerande. Efter att bedömningslistan uppdaterats finns studeranden alltså med i flera bedömningslistor.

  Övriga uppgifter: Om det finns annat arbete kopplat till en undervisningsgrupp och studerande från denna undervisningsgrupp är kopplade till detta arbete, överförs en "ny" studerande i gruppen också hit. Funktionen är också i bruk på fliken Grunduppgifter / Övriga uppgifter. Då funktionen används via övriga uppgifter listar funktionen timmarna endast för uppgiften i fråga, samt de parallella grupperna till den undervisningsgrupp som uppgiften gäller. Även i detta fall överförs den nya studeranden till en eventuell andra grupp för den övriga uppgiften om studerandena från den valda undervisningsgruppen är med i denna andra grupp.

  Funktionen finns även i placeringen: Högerklicka på vald grupp och välj Egenskaper. Välj sedan Visa / Studerandenas lektionsnärvaro.


  Det går också att skriva in närvaron i Placeringen, via lärarens eller klassens schema. Högerklicka då på undervisningstillfället (placeringen) och välj Egenskaper och sedan den lodräta fliken Studerande. Kryssa för eller ta bort studerande från placeringen. På bilden är de två första studerandena med i placeringen (= detta tillfälle). De två följande studerandenas namn har blå färg, vilket innebär att studerandena är med i gruppen men de deltar inte i just detta undervisningstillfälle. I Wilma ser studeranden endast de undervisningstillfällen som han/hon själv är med i.

  Gruppens bedömningslista

  I gruppens bedömningslista inkluderas alla de studerande som är med i minst en placering, dvs. deltar i minst ett närundervisningstillfälle. Gruppen visas på en rad på Grupper-fliken i Kurres Grunduppgifter, och i studerandeantalet ingår alla deltagare. Genom att högerklicka på raden och välja Studerandenas lektionsnärvaro kan du se vilka undervisningstillfällen en enskild studerande kommer att delta i. Välj studerandens namn i menyn. De blå raderna indikerar deltagande, vita innebär att studeranden inte deltar i tillfället.

  När bedömningslistan är gjord kan läraren lägga till nya studerande via Wilma samt markera vilka närundervisningstillfällen studeranden ska delta i.

  I Wilma markeras deltagandet via lärarens schema, genom att klicka på respektive undervisningstillfälle och i Egenskaper-rutan välja de studerande som ska vara med.

  Från och med version 2.20 av Wilma kan man planera närvao också i studerandens eIP-vy eller via undervisningsgruppens sida på fliken Närvaroplanering. En länk till denna anvisning finns under Relaterade länkar.

  Uppdaterad: 12.8.2016