Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Scheman för läroanstalter med flera enheter

  Då man har multiKurre i användning, kan varje enhet eller linje göra sitt schema själv. Reservationer för de gemensamma lärarna och utrymmena syns över enhetsgränserna och man ser en lärarens alla timmar i ett och samma schema. Varje enhet kan fritt frigöra, återställa och kopiera scheman för den egna enheten från den gemensamma databasen - utan att störa de andra enheternas arbete.

  Scheman kan t.ex. byggas upp så att varje enhet gör sina egna scheman över yrkesstudierna, och dessutom görs ett separat schema för de gemensamma examensdelarna och de fritt valbara studierna. Vilka examina och studier som ska tas med i respektive schema är främst en fråga om arbetsfördelning. Studerandena och lärarna ser inte på något sätt att timmarna i schemat kommer från olika Kurre-filer.

  Vilka studier i vilket schema?

  Varje enhet kan överföra studier från sitt egna Undervisningsutbud (Kurser)-register i Primus till sin egen Kurre 7-fil.

  Exempel

  • Tekniska enheten överför endast de yrkesinriktade studier som berör den egna enhetens examina och kompetensområden.
  • Företagsekonomienheten överför endast de yrkesinriktade studierna.
  • Företagsekonomienheten koordinerar även hela läroanstaltens gemensamma examensdelar och fritt valbara studier, och överför således även dem till Kurre. För dessa studier är det praktiskt att göra ett separat schema.

  Vilka studerande hämtas till schemat?

  Varje enhet överför sina egna studerande till sin egna Kurre 7 -fil. För att överföra de andra enheternas studerande behövs antingen mer omfattande (huvudanvändarens) rättigheter ELLER så överförs studerandena inte alls och man samlar de studier som berör de andra studerandena på kursbrickor. Då kursbrickorna öppnas för alla enheter, dyker studerandena upp i Kurre vartefter de gör sina val i Wilma.

  Exempel:

  • Tekniska enheten överför sina studerande till sin Kurre-fil, företagsekonomins enhet överför sina studerande till sin egna fil.
  • Företagsekonomienheten gör ett separat schema för de gemensamma examensdelarna och de fritt valbara studierna. Huvudanvändaren överför alla studerande till detta schema. Schemat görs sedan offentligt över enhetsgränserna, så att de andra enheterna kan se när deras studerande studerar gemensamma och fritt valbara studier. Samtidigt ser den som gör de gemensamma schemana när studerandena har yrkesinriktade studier.

  Varför ska schemat vara offentligt?


  För att studerande och lärare ska se alla sina timmar i ett och samma schema, ska alla separata scheman vara offentliga. Offentligheten innebär i praktiken det att de lektioner och andra reservationer som antecknats i schemat är synliga över enhetsgränserna. Enheterna kan inte göra ändringar i andra enheters scheman, utan de ser endast vad som angetts för de egna lärarna och studerandena i de andra enheterna.

  Vilka scheman ser respektive enhet i huvudmenyns lista?


  I listan syns de scheman som har gjorts med den egna enhetens licens. En huvudanvändare som har fulla rättigheter ser alla enheters scheman.

  Licensen är oftast enhetsspecifik i multiKurre, men ibland kan samma licens användas av två eller flera enheter. Licensnumret syns bl.a. i Kurre-filens namn: 123_Namn.krd har gjorts med licensnumret 123.

  Att göra schemat offentligt


  Schemat görs offentligt i huvudmenyns Allmänna inställningar. Kryssa i fältet Offentlig oberoende av enhet och läroanstalt. Offentlig i Wilma ikryssas ifall man vill att schemat ska synas i Wilma eller ifall studerandena ska kunna göra val i schemats kursbrickor.

  På bilden ovan är teknik- och kommunikationsbranschens schema offentligt oberoende av enhet och läroanstalt, men det syns inte i Wilma. Social- och hälsovårdsenhetens schema är däremot inte offentligt alls, dvs. timmarna och reservationerna som antecknats i det är inte synliga för andra enheter. De andra schemana är offentliga för alla enheter och syns också i Wilma.

  Inställningarna i Allmänna inställningar gäller hela schemat. Om schemat innehåller kursbrickor, ska man anteckna kursbrickvis vilka av dem som ska synas i Wilma och vilka som ska synas för de andra enheternas studerande och lärare. De kursbricksvisa inställningarna finns i Grupperingen på fliken Kursbricka.

  Lösenord för schemat

  Om olika enheters scheman är gjorda med samma licens, kan de olika enheterna ändra varandras scheman. För att förhindra detta kan man ange ett lösenord för schemat. Lösenordet ska då alltid skrivas in när man öppnar schemat. Ange lösenordet under Allmänna inställningar i fältet Databasens lösenord, där du också ska kryssa i Fråga alltid efter lösenordet vid inloggningen. Om detta senare fält inte är ikryssat, måste man ange lösenordet endast då Kurre inte har kontakt med servern.

  Kopiera en gemensam schemabotten till olika licenser

  Om varje enhet vid läroanstalten har ett separat schema, kan huvudanvändaren lägga in den grundläggande informationen i ett schema och sedan kopiera denna fil till andra enheter på separata licenser. De grundläggande uppgifterna kan vara t.ex. timramen, periodsystemet, placeringstyperna och kurstyperna som ska vara identiska för alla enheter. Då man har en gemensam botten, behöver inte varje enhet fylla i de gemensamma uppgifterna.

  Då huvudanvändaren har satt in grundinformationen i schemat kan schemafilen importeras till en annan licens på följande sätt:

  • Ta först en lokal säkerhetskopia av filen: Säkerhetskopiering/ Kopiera filen lokalt. Om Kurrefilen ännu inte har något lösenord, ska du ange ett lösenord innan du säkerhetskopierar, via Allmänna inställningar / Kurre-filens lösenord.

  • Importera filen till Kurre med funktionen Läs in Kurre-fil...
  • När du har valt fil, välj Inställningar / Importera som ny fil till annan licens. Välj den enhet, vars licens filen ska importeras till. Ange Kurrefilens lösenord och namnge filen.
  • Nu syns filen i den valda enhetens Kurre.
  • Läs därefter in denna samma Kurrefil med grundinformationen till de andra enheternas licenser.

  Uppdaterad: 10.8.2016