Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Reformen 2018: Examensbetyg (övergångsskedet)

  Betygsmallarna i den här anvisningen är avsedda att användas i övergångsskedet, d.v.s. i situationer där en studerande har inlett examensstudierna enligt de gamla examensgrunderna och utexamineras våren 2018. I det här fallet ska betyget utfärdas enligt den nya betygsföreskriften.

  Den nya betygsföreskriften

  I och med yrkesreformen (2018) har det kommit en ny betygsföreskrift (OPH-54-2018), som började gälla från 15.1.2018. Det finns inga detaljerade kriterier för layouten, så Vismas mallar är riktgivande. Det är i sista hand utbildningsanordnaren som ansvarar för riktigheten i sina betyg. Kontrollera alltid hänvisningarna till lagar, förordningar, grunder och diarienummer, så att de motsvarar den examen som den studerande har avlagt. Gör eventuella ändringar i mallarna.

  Observera att mallarna är preliminära och att de uppdateras vid behov under våren.

  Läs in betygsmallen i Primus

  Ladda ner .tul-filerna på din dator och läs in dem i utskriftseditorn i Primus Studeranderegister. Ändra mallarna så att de passar era behov.

  2018_Examensbetyg_070518

  • Korrigerat 7.5.2018: i mallen saknades ett ord i sidfotens mening "Med kompetenspoäng viktat medeltal..."
  • I bottnen 2018_Examensbetyg_070518 beaktas både detaljerna för före detta läroplanstuderande och för fristående grundexamen.
  • I utskriftsvillkoren används Studeranderegistrets fält Prestationssätt som åtskiljande faktor.
  • Ändra vid behov vitsordet i utskriftsvillkoren ("s") till det som ni använder.
  • Vissa punkter skrivs ut beroende på vilket alternativ som är valt i fältet: "Fristående" eller "Läroplansbaserad".
  • Om ni redan har valt det nya alternativet "Kunnandet visas i yrkesprov (reformen)" för alla studerande, ska ni ändra villkoren därefter eller göra separata utskriftsbottnar för båda de tidigare prestationssätten.
  • När ni skriver ut betyg för fristående examen med denna betygsmall, ska ni ta bort medeltals-funktionen från sidfoten medan ni printar. (För närvarande går det inte att gömma villkoret med hjälp av utskriftsvillkor.)

  2018_Examensbetyg_yrkesprov_övergång_0502018

  • En separat, enklare botten för att skriva ut de tidigare fristående betygen. Innehåller inte medeltalsberäkningen.
  • Med den här mallen kan man också skriva ut betygen för yrkesexamen och specialyrkesexamen i övergångsskedet.

  Sidhuvudet

  I sidhuvudet står utbildningsanordnarens namn och läroanstalten från Information om skolan. Examensuppgifterna, personuppgifterna och inlärarens nummer tas från studerandedatan. De nedersta rubrikerna skrivs ut på olika sätt beroende på vilket prestationssätt studeranden haft (läroplan/fristående).

  Prestationer

  Till prestationstabellen hämtas examensdelarna, deras omfattningar, vitsord och eventuella tilläggs- och anpassningsreferenser. Omfattningarna skrivs inte ut för sådana studerande som studerat enligt det fristående systemet och som inte haft de omfattningarna i användning.

  Kurstyper vid anpassningar och avvikelser

  Separata kurstyper ska göras för anpassningar, avvikelser och kombinationer av dessa. För dessa kurstyper fyller man sedan i fälten Tilläggsuppgiftsreferens om anpassning och Vitsordsreferens. Dessutom ska man för KOSKI-överföringen också kryssa i kryssfälten Anpassad och/eller Avvikande.

  Ställ in era kurstyper i utskriften för att den ska fungera.

  Exempel på kurstyper:

  1 obligatorisk anpassad
  1 obligatorisk avvikande
  1 obligatorisk anp och avv
  1 valfri anpassad
  1 valfri avvikande
  1 valfri anp och avv
  1 obligatorisk ged anpassad
  1 obligatorisk ged avvikande
  1 obligatorisk ged anp och avv
  1 valfri ged anpassad
  1 valfri ged avvikande
  1 valfri ged anp och avv

  ged = gemensamma examensdelar

  Anpassningsreferenser

  Fyll i fältet Tilläggsuppgiftsreferens om anpassning i Kurstyper-registret. Lägg här in A för de kurstyper som avser anpassning. I Vitsordsreferens-fältet ska det stå A). Primus numrerar A-referenserna automatiskt, om det i Tilläggsuppgifter-fältet i studerandens prestation står en referens och kurstypen har en referens om anpassning (A).

  A)-referensen numreras inte, om prestationens Tilläggsuppgifter-fält är tomt men kurstypen har A) i Vitsordsreferens-fältet. Texten för A)-referensen står inskriven direkt i utskriftsbottnens sidfot, medan de numrerade A)-referenserna hämtas med hjälp av funktionen Referensernas förklaringar.

  OBS! Kontrollera alltid att referenstexterna är korrekta för respektive studerande.

  Sidfoten

  För dem som tidigare studerat läroplansbaserat utskrivs totalsumman av kompetenspoäng samt det med kompetenspoäng viktade medeltalet. Funktionen för medeltalet beskrivs i slutet av denna anvisning. Du kan också välja att ta bort totalsumman för kompetenspoäng.

  Tilläggsuppgifterna, referensförklaringarna, betygets datum och underskrifterna kommer också in i sidfoten. För dem som tidigare studerat enligt läroplan utskrivs också informationen om betygsbilagor.

  Om det är endast t.ex. rektorn som undertecknar betygen på er läroanstalt, kan du ta bort cellerna om grupphandledare. Eller om den andra undertecknaren är t.ex. "ansvarig utbildare", sätt in det i stället för "grupphandledare".

  Viktat medeltal enligt kompetenspoäng

  Enligt den nya betygsförordningen ska betyget innehålla ett med kompetenspoäng viktat medeltal av siffervitsorden för examensdelarna och delområdena av gemensamma examensdelar. Vi har gjort en färdig funktion för detta ändamål: Definierade medeltal.Beräkningssätt. För att använda funktionen behöver du version PW 4.55.7. (I övergångsskedet behöver medeltalet inte skrivas ut för f.d. fristående studerande.)

  Gör först så här:

  1. Gå till registret Medeltalsdefinitioner och gör ett nytt registerkort för detta nya beräkningssätt. Ge det ett lämpligt namn.
  2. Lägg in denna nya medeltalsdefinition i fältet Räknas till medeltalen för alla yrkesexamensdelar och för delområdena i de gemensamma examensdelarna. Det här görs i Undervisningsutbud-registret.
  Medeltalsdefinitionen används i utskriftsmallen som finns i denna anvisning. Ändra definitionen så att den stämmer med er Primus.
  3. Lägg in funktionen Definierade medeltal.Beräkningssätt i sidfoten på betygsmallen genom att först klicka på den cell där du vill medeltalet ska stå.
  4. Klicka sedan på fliken "Data" till höger i utskriftseditorn. Klicka ännu på det vita området undertill, så får du upp rutan Cellens innehåll.
  5. Välj Definierade medeltal.Beräkningssätt-funktionen till vänster i rutan. Välj därefter det medeltal som ska användas (det nya medeltalet du skapade) och OK, varefter du ännu ska ange beräkningssättet, som i detta fall är Viktat med kompetenspoäng.

  Anpassat medeltal

  Ett medeltal där det ingår också anpassade vitsord beräknas på samma sätt som ett vanligt medeltal. Det enda som tillkommer är en referenstext om att medeltalet innehåller även anpassade vitsord.

  I modellblanketten finns ett exempel på detta. Under punkten om medeltal i sidfoten står inskrivet "* Anpassade vitsord ingår i medeltalet". Som utskriftsvillkor i den cellen kan man ha t.ex. Omfattning.Kurs.Omfattningstyp.Typ(Primus, Kompetenspoäng, 1 obligatorisk_anp_2018)>0. Lägg in alla kurstyper om anpassning som ni använder, genom att använda operatören ELLER.


  Uppdaterad: 7.5.2018


  Artikeln har updaterats 07.05.2018