Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Yrkesprovsbedömning, lärarens blankett

  Se bild

  Med hjälp av blanketten Bedomning av yrkesprov larare.lom kan du registrera uppgifter om yrkesprov. Med blanketten kan du

  • skapa helt nya yrkesprov
  • ändra uppgifter i befintliga yrkesprov
  • bedöma yrkesprov.

  Uppgifterna sparas i Primus Yrkesprovsregister och de syns också på studerandens registerkort. Lärare, arbetsplatshandledare och studerande kan själva fylla i uppgifterna, i enlighet med vilka rättigheter de har.

  Blanketten ska läsas in i Primus Blanketteditor. Läroanstalten kan bearbeta den enligt egna önskemål och behov, t.ex. genom att lägga till och ta bort fält, lägga till länkar, instruktioner o.dyl. Användarrättigheterna till blanketterna ges i registret Användargrupper. Endast lärare och/eller övrig personal ska ha rätt att lägga in nya yrkesprov. Arbetsplatshandledaren/praktikplatsen ska endast ha rätt att ändra uppgifterna om den egna arbetsplatsens yrkesprov.

  Förberedelser

  I registret Kurstyper ska du kryssa i Tillåt yrkesprov för de kurstyper som är ämnade för yrkesprov, t.ex. "1yrkesprov". I läroplanen i Primus finns det en särskild plats (egna kurser) för yrkesproven och den här inställningen hindrar lärarna från att lägga in yrkesproven på fel plats.

  Du kan kopiera lom-filen ovan och bearbeta den i Primus Blanketteditor. Välj "Registrets uppgifter" som blankettyp. Se instruktion om kopiering av blanketter här. Alternativt kan du göra blanketten själv enligt instruktionerna nedan.

  Blankettens inställningar och användarrättigheter

  • Gör en ny användargrupp i registret Användargrupper för användare som får lägga till och ändra uppgifter om yrkesprov via Wilma. Gruppen ska åtminstone ha rätt att skapa nya registerkort i Yrkesprovsregistret. Namnge gruppen, t.ex. "Yrkesprov_Wilma". (Du kan också göra en användargrupp som får bearbeta uppgifter om både yrkesprov och inlärning i arbete.)
  • Ta fram fältet Användargrupp i Wilma åtminstone i Lärarregistret och i registret Arbetsplatshandledare och -bedömare. Välj de lärare/arbetsplatshandledare som får anteckna yrkesprovuppgifter och ange gruppen "Yrkesprov_Wilma" som deras användargrupp.
  • Gör vid behov samma sak i Personalregistret och registret Platser för praktik och inlärning i arbete.

  Det är bra att noggrant tänka igenom vilka inställningar och villkor blanketten ska ha så att ingen har möjlighet att fylla i/ändra sådana uppgifter som inte ska redigeras. Det är också bra att fundera på användarrättigheterna, dvs. vem som ska ha möjlighet att se de olika blanketterna, vilka uppgifter som var och en får ändra och för vem uppgifterna får visas i Wilma.

  Du kan också göra separata blanketter för olika användargrupper om användarrättigheterna skiljer sig från varandra. Till exempel kan studerandena ha rätt att redigera sin egen självutvärdering, medan de enbart har läsrätt till lärarens och arbetsplatshandledarens kommentarer.

  Yrkesprovets ansvarspersoner

  I Yrkesprovsregistret finns tre olika lärarfält. Alla tre fälten beaktas på samma sätt i Wilma, dvs. personen ser i Wilma de yrkesprov som han/hon är ansvarslärare för.

  Fälten kan användas t.ex. så att Kontaktperson/Lärare först registrerar yrkesprovets inledningsuppgifter, men inte nödvändigtvis bedömer yrkesprovet. Examens ansvarsperson (t.ex. utbildningschefen) kan också göra ändringar i yrkesprov, även om denna egenligen inte är grupphandledare eller yrkesprovsansvarig. Bedömare av yrkesprov (lärare) är den som ansvarar för yrkesprovet, och den som också gör bedömningen.

  Man behöver inte använda alla ovan nämnda fält. Det går bra att fylla i endast Bedömare av yrkesprov, förutsatt att andra lärare inte ska ha tillgång till yrkesproven.

  Yrkesprovsregistrets fält på blanketten

  I registret Yrkesprov finns fält för yrkesprovsplats, bedömning, beskrivning och andra verbala anteckningar. Blankettmallen innehåller vissa fält gällande anteckning och bedömning av yrkesprov ur lärarens synvinkel.

  Ny blankett
  1) Gör en ny blankett, t.ex. Anteckning/redigering av yrkesprov, i Blanketteditorn.
  2) Välj "Registrets uppgifter" som blankettens typ.
  3) Välj "Yrkesprov" som blankettens databas.
  4) Kryssa i användaranslutningarna för lärare/personal i Wilma.
  5) Välj samma användargrupp som du gjorde för att lägga till yrkesprov ("Yrkesprov_Wilma").
  6) Kryssa i Syns i Wilma och Tillåtet att skapa nytt registerkort (endast för lärare).
  7) Lägg till en ny del och nya fält på blanketten. Du kan ordna delarna och fälten enligt läroanstaltens egna användningsändamål. Det går också att lägga till egna instruktionstexter på blanketten genom att högerklicka -> Lägg till instruktion och skriva in texten i rutan som öppnas.

  I början av blanketten finns studerandens namn och den examensdel som yrkesprovet hör till. Dessa uppgifter bör vara sådana att de inte kan redigeras.

  I den andra delen finns Yrkesprovsdatum och Omfattning som avläggs (yrkesprovs helhet/delyrkesprov) samt fält som berör bedömningen.

  • Bedömningsobjekten bör ställas in så att de är endast i läsläge, eftersom de är de samma för alla. På samma rad som Bedömningsobjekten lägger du till fälten för lärarens, arbetsplatshandledarens och studerandens vitsord samt fältet för gemensamt vitsord. Dessa fält är alla flerradiga.
  • I fältet Bedömare av yrkesprov (arbetsplatshandledare) kan du lägga in villkoret (Vallistans innehåll:)Arbetsplats->Kortnummer=(Villkor:)Prestationsplats (arbetsplats)->Kortnummer(Markera "Sök"). Med det här villkoret kan du avgränsa så att endast de arbetsplatshandledare som hör till stället syns i vallistan.

  På blanketten finns också fält för yrkesprovets beskrivning och andra fält som du kan skriva in text i.

  Via Wilma är det även möjligt att ge verbal respons på yrkesprov. Det finns separata responsrutor för läraren, arbetsplatshandledaren och studeranden, så endast respektive användargrupp ska ha skrivrätt till fältet. Om en annan användare skriver in uppgifter i samma fält i Wilma, kommer dessa ovanpå den tidigare inskrivna texten.

  Blanketten i Wilma

  Blanketten är synlig för lärarna i Wilma via enskilda studerandes uppgifter: klicka på en studerandes namn i studerandelistan och välj eIP-fliken. Du kan lägga in yrkesprov i läroplanen endast för sådana kurser som har yrkesprovets kurstyp. För detta ändamål ska Tillåt yrkesprov vara ikryssat i registret Kurstyper för ifrågavarande kurstyp. I eIP:n klickar man på yrkesprovets kurs och i den blankettlista som öppnas syns alla de blanketter som läraren har rätt till, också registreringsblanketten för yrkesprov. När man lägger in yrkesprovet markeras kursen automatiskt också som vald för det innevarande läsåret, såvida det inte finns något val eller vitsord sedan tidigare.

  Den vitsordsskala som används i vitsordsfälten kommer från fältet Yrkesprovens bedömningsskala i Kursregistret. Den här inställningen finns i programkoden, så du behöver inte ange några villkor för vitsordsfälten på blanketten, såvida du inte av någon orsak vill använda en annan skala.

  Meningsbanken i Wilma

  I yrkesprovens beskrivning och andra memofält kan du använda Meningsbanken som hjälp. Meningarna som har sparats i meningsbanken kan användas i de elektroniska blanketter i Wilma som gäller registren Yrkesprov och Inlärning i arbete, samt i dessa registers memofält i Primus.

  • Öppna registret Meningsbankens kategorier i Primus och ta fram fältet Används i yrkesprov/inl.i arb.-blanketter.
  • Gör nya kategorier, t.ex. "Yrkesprov_meningar" och "Inlärning i arbete_meningar". Kryssa i Används i yrkesprov/inl.i arb. -blanketter för dessa ämnen.
  • Gå till Primus Meningsbank och lägg till de meningar eller längre texter som används upprepade gånger i bedömningen av yrkesprov och i avtalen för inlärning i arbete. Fyll även i Ämne och Ordningsnummer för meningarna.
  • Tips!: Det går också att lägga in meningar i meningsbanken via Wilma. Utforma i så fall elektroniska blanketter som lärarna kan använda för att ange de meningar de vill ha med i Meningsbanken.

  Meningsbanken öppnar du genom att klicka på den blåa balken (Meningsbanken) nertill på blanketten. I Primus öppnas den genom att du högerklickar på ett memofält och väljer Öppna meningsbank. Den mening som du lägger till kommer efter den tidigare texten i memofältet och ersätter alltså inte den tidigare insatta texten.


  Artikeln har updaterats 27.11.2017

  Relaterade sidor: