Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Erkännande av kunnande och avbrytningar

  Studerande överförs oftast till Kurre redan under sommaren då läroanstalten ännu inte har information om eventuella erkännande av kunnande (tillgodoräknanden) och andra befrielser. Alla de studerande som har överförts till Kurres undervisningsgrupper "i onödan" kan raderas från grupperna på en och samma gång. Även sådana studerande som har meddelat att de avbryter studierna kan raderas från grupperna på en gång.

  Funktionen Radera val undersöker studerandens registerkort, dvs. vilka val och vitsord som studeranden har. Funktionen kan användas för att ta bort en studerande från en viss undervisningsgrupper om denna har en anteckning om avbrutna studier, befrielse eller erkännande av kunnande. Du kan använda funktionen under hela året, t.ex. då en ny period börjar eller då du vet att nya anteckningar om erkännande av kunnande eller avbrutna studier har förts in i Primus.

  Erkännande av kunnande

  Studerande som har en anteckning om erkännande av kunnande i Primus raderas från Kurres grupper enligt följande:

  • Kontrollera i Vitsordsdefinitioner-registret att fältet Räknas som prestation är ikryssat för alla de vitsord som används för erkännande av kunnande (t.ex. 1-3).
  • Kontrollera i Kurstyper-registret att det finns kurstyper för erkännande av kunnande, t.ex. "1erkänn. före" och "1erkänn. under".
  • Kontrollera också att fältet Statistikcentralens omfattningstyp för yrkesläroanstalter är ifyllt för dessa typer, antingen med Erkännande av kunnande under utbildningen eller Erkännande av kunnande före utbildningen.
  • För studerande skrivs erkännande av kunnande in i examensdelen via Studeranderegisters läroplan. Erkännande av kunnande som har skrivits in för examensdelen tolkas i Kurre så, att erkännandet av kunnande gäller alla studier som hör till examensdelen. Erkännanden av kunnande behöver alltså inte skrivas in skilt för varje studie, utan det räcker att anteckningen görs i examensdelen.
  • Som prestationens kurstyp ska du välja en kurstyp som avser erkännande av kunnande. Vitsordet ska vara ett sådant som avser godkänd prestation.

  I Kurre raderar du dessa studerande från grupperna i Grunduppgifter på fliken Grupper.

  • Välj de grupper eller enskilda studerande som överföringen gäller genom att hålla Ctrl-tangenten nedtryckt, och klicka sedan på Dataöverföringar/Radera val.
  • Om du inte är säker på vem som har erkännanden eller avbrott, kan du göra raderingen för alla grupper: Dataöverföringar/Radera val/Alla grupper.
  • Välj i vilka situationer du önskar ta bort studeranden från en grupp i Kurre: erkännande av kunnande har getts för kursen
  • Ange även hur studieuppgifterna i Kurre ska jämföras med Primus Kursregister och studerandenas läroplansuppgifter. Använd samma identifieringssätt som då du gör bedömningslistor. Koden eller kortnumret är oftast det alternativ som fungerar bäst inom den yrkesinriktade utbildningen.
  • Klicka på Uppdatera. Kurre visar ännu en sammanfattning över de studerande som kommer att raderas från grupperna. Granska uppgifterna och godkänn raderingen.

  Avbrutna studier och befrielser


  Då en studerande meddelar att hon/han avbryter en prestation ska studerandeadministrationen eller läraren anteckna det i Primus eller Wilma. Även schemaläggaren får informationen om avbrytningen i samband med uppdateringen från Primus. Studeranden tas bort från de kurser som hon/han har avbrutit.

  Det lönar sig att ha separata vitsord för pågående och avbrutna prestationer.

  • Pågående är sådana studier som studeranden i något skede tänker färdigställa och som ska överföras till Kurre som val. En sådan prestation kan ha vitsord som "deltagit", "bristfälligt", "pågår", "prov ogjort" eller dylikt. Dessa vitsord ska ha fältet Beakta som val ikryssat i Primus Vitsordsdefinitioner-register.
  • Avbruten gäller sådana studier som studeranden inte tänker fullfölja (t.ex. i samband med byte av utbildningsprogram eller lärokurs, eller då hela utbildningen har avbrutits).

  Avbrytningar i den yrkesinriktade utbildningen

  • Ett studieelement eller en examensdel räknas som avbruten då den har fått ett vitsord som avser avbrytning. Kontrollera hurdana inställningar ni har i Vitsordsdefinitioner-registret. Vitsorden räknas som avbrytnings-vitsord när de inte har någon av följande rutor ikryssade:

   • Räknas som prestation
   • Underkänd
   • Hantera som val

  Du raderar dessa studerande från grupperna på samma sätt som ovan i fallet erkännande av kunnande, alltså i Grunduppgifter på fliken Grupper.

  • Välj Dataöverföringar/Radera val.
  • Välj Alla grupper eller gå tillbaka till Grupper-fliken och välj de relevanta grupperna.
  • Välj studeranden har avbrutit kursen

  Avbrytning på grund av byte av gymnasiets lärokurs

  • Om en studerande byter från t.ex. lång matematik till kort, ska det avbrutna ämnet ha ett vitsord som betyder "avbrutit". Senare, i samband med att betygen ska skrivas ut, ska den långa matematikens vitsord tas bort helt.
  • Om studeranden har val i den långa matematikens kurser i Kurre, kan du ta bort dem funktionen Radera val, genom att välja alternativet Radera från Kurres grupper studerande... som avbrutit kursen (i det här fallet avser kursen läroämnet).
  • En enskild kurs räknas som avbruten med samma principer som i den yrkesinriktade utbildningen, men vitsordet får inte heller vara ett sådant som avser studiestopp.

  Studerande som avbrutit studierna helt och hållet

  Studerande som avbryter sina studier helt och hållet ska också raderas från Kurre. Sök fram dessa studerande i Kurres Grunduppgifter med hjälp av funktionen Begränsa med Primus sökrutin, t.ex. på basis av avbrytningsdatum.

  Befrielser

  Om en studerande har befriats helt och hållet från studierna i ett visst läroämne, ska du ge läroämnet ett vitsord som avser befrielse, t.ex. B. Inställningarna för detta vitsord är de samma som för vitsorden som avser avbrytning, dvs. vitsord som

  • inte räknas som prestation
  • inte räknas som underkänd
  • inte räknas som val och som
  • inte avser studiestopp

  hanteras som befrielse.

  Radera studerande från bedömningslistorna

  Om bedömningslistorna redan är gjorda ska studeranden raderas manuellt från dem.

  • Ordna grupperna i Grunduppgifter på fliken Grupper enligt kolumnen Bedömningslista.
  • Måla alla grupper där informationen om bedömningslistan står skrivet med rött. Dessa grupper är de som studerandena nyss raderades från.
  • Gör därefter dessa bedömningslistor på nytt med alternativet "Uppdatera existerande".
  • De studerande som inte längre är med i Kurres grupp tas då bort från bedömningslistorna. På bedömningslistan lämnas ändå sådana studerande kvar, som läraren har hunnit ge ett vitsord eller frånvaro till. I samband med uppdateringen visar Kurre meddelandet "raderade inte studerande från grupp xxx".
  • Om bedömningslistan redan är fastställd och studeranden har en godkänd prestation, raderas studeranden inte från varken bedömningslistan eller gruppen i Kurre.

  Uppdaterad: 11.8.2016