Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Närundervisningstimmar

  Periodiseringen kan göras utgående från veckotimmar eller närundervisningstimmar. Veckotimmarna används oftast av grundskolor och gymnasier, medan närundervisningstimmar ofta används av yrkesläroanstalter och institut. Närundervisningstimmarna kan anges för hand i Kurre eller så kan de tas från antalet kompetenspoäng.

  Närundervisning och veckotimmar

  Lektionernas antal per examensdel/delområde kan anges i närundervisningstimmar eller i veckotimmar.

  • Närundervisningstimmar innebär undervisningens absoluta timantal som förverkligas, t.ex. 24h. Alla 24 timmar kan undervisas under en vecka eller så går det att fördela dem över flera veckor, t.ex. 8 h + 6 h + 10 h.
  • Veckotimmar innebär undervisningstimmarnas medeltal, dvs. så många veckotimmar som studierna skulle omfatta om ämnet undervisades jämnt över hela året. En veckotimme kan alltså undervisas 1h/vecka hela året igenom, 2h/vecka under ett halvår, eller 4h/vecka under en fjärdedel av året.

  I yrkesutbildningen står undervisningen och antalet kompetenspoäng inte alltid i direkt korrelation, utan de kan variera enligt ämnet som undervisas eller studerandegruppen. Ett delområde som omfattar 1 kp kan innehålla 24 undervisningstimmar medan en ett annat kan innehålla 16.

  Att ändra kompetenspoäng till närundervisningstimmar

  Om förhållandet mellan kompetenspoäng och undervisningstimmar avgörs utifrån kurstypen, kan du skriva in hur många närundervisningstimmar som ska ordnas per kompetenspoäng för varje kurstyp. Detta gör du i Grunduppgifter, på fliken Kurstyper i kolumnen Närundervisning/omfattning: t.ex. 24 timmar för obligatoriska och 16 timmar för valfria per kompetenspoäng. Kurstyperna behöver inte motsvara Primus kurstyper, utan du kan göra flera kurstyper vid behov.

  I Grunduppgifter på fliken Undervisningsutbud (Kurser) syns studiernas kp-mängd i Omfattning-kolumnen, och timantal multiplicerat med kp-mängden i Närundervisningstimmar-kolumnen. Om t.ex. de obligatoriska undervisas 24 timmar och det är fråga om en period omfattande två kompetenspoäng, blir närundervisningstimmarna 48.

  Du kan använda antingen veckotimantalet eller närundervisningstimmar. Om du har fyllt i närundervisningstimmar för kurstypen, använder Kurre endast dessa. I Grupperingen under Operiodiserade syns då timantalet (96h, 24h osv.) i stället för kompetenspoängen.

  Om antalet närundervisningstimmar per kompetenspoäng varierar och inte är beroende av kurstypen, kan du skriva in närundervisningstimmarnas antal direkt på Kurser-fliken i Grunduppgifter. Detta ska du dock göra innan du skapar grupperna.

  Efter att du har gjort grupperna kan du ändra kompetenspoängen till närundervisningstimmar i Grunduppgifter på fliken Undervisningsgrupper (Grupper): Klicka på gruppen, högerklicka på nytt och välj Ändra gruppens omfattning i snabbmenyn. I hjälprutan som öppnas väljer du Närundervisningstimmar (h) och anger sedan rätt timantal.

  I funktionen Ändra gruppens omfattning använder Kurre som standardkoefficient den närundervisning/omfattning-information som angetts för kurstypen, om gruppens omfattning ändras i efterhand. (Tidigare använde Kurre placeringsramens antal undervisningsveckor som standardkoefficient).

  På detta sätt kan du bearbeta alla de grupper som har samma antal kompetenspoäng. Du kan inte i efterhand ändra timantalet för grupper som redan har placerats. Om du vill ändra timantalet i sådana måste du först ta bort timmarna från schemat och sedan ändra omfattningen.

  Omfattningarna i Primus

  I Primus Undervisningsutbud (Kurser)-register finns fältet Kompetenspoäng där du kan skriva in kursens omfattning enligt läroplanen, dvs. det antal kompetenspoäng som studerandena får efter att de har avlagt kursen.

  Exempel: De obligatoriska studierna undervisas 24 timmar per kompetenspoäng. "Vårdarbetets grunder" är obligatoriska studier som omfattar 4 kp. I Grunduppgifter på fliken Kurstyper skriver du in 24 som närundervisningstimantal för de obligatoriska kurserna. I kolumnen OmfattningUndervisningsutbud (Kurser)-fliken syns 4 och i Närundervisningtimmar-kolumnen 96 (dvs. 4 x 24). I Grupperingen i kolumnen Operiodiserade syns 96h, som kan fördelas över perioderna/veckorna på önskat sätt, t.ex. 10 timmar i den här veckan, 8 för nästa och 2 timmar i därpå följande osv.

  Från och med Primus 4.48 kan man också ange omfattningen i fältet Kompetenspoäng. Dataöverföringen till Kurre kontrollerar automatiskt omfattningsfälten i följande ordning:
  1) Närundervisning sv
  2) Kompetenspoäng
  3) Studieveckor
  4) ECTS-studiepoäng

  I Kurre förs omfattningen in i kolumnen Omfattning.

  Placering med närundervisningstimmar

  Om du använder närundervisningstimmar kan du placera in exakt den mängd timmar som har periodiserats för respektive vecka eller period. Nere i Placeringen visas antalet placerade och oplacerade timmar. I ett veckoschema kapar varje placerad timme bort en timme av hela timantalet. Om periodens längd är 8 veckor, tar en placering däremot 8 timmar av hela timantalet, dvs. en timme per vecka under åtta veckors tid.

  Så länge som timmarna i ett ämne/en kurs är oplacerade kan du ändra timantalet även i Placeringen. Detta gör du genom att aktivera ämnet/kursen i fönstrets hjälppanel, klicka på det igen med musens högerknapp och välja Ändra timantal i menyn.

  Uppdaterad 10.8.2016