Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Kurre 7 arbetsordning, yrkesläroanstalter

  Undervisningsarrangemangen varierar mycket i olika yrkesläroanstalter. I denna anvisning anges huvudprinciperna, som kan tillämpas enligt den egna läroanstaltens behov.

  Förberedelser i Primus: Vi rekommenderar att examensdelarna i Primus delas upp i mindre delar som motsvarar de praktiska undervisningsarrangemangen (delområden/moduler/teman). Exempelvis kan en examensdel som omfattar 20 kp delas in i fyra delar som alla har en omfattning på 5 kp. Dessa mindre delar kan ges ett beskrivande namn och fördelas mellan olika lärare. Delområdena syns inte i examensbetyg eller andra officiella dokument, utan är endast läroanstaltens egna, interna hjälpmedel i planeringen av undervisningsarrangemang.

  Arbetsordning i yrkesläroanstalter

  Gör först en ny Kurre-fil. Logga in i Kurre och välj Ny Kurre-fil. Kurre frågar då, vilken skola filen ska göras för. Välj rätt skola eller enhet och tryck på OK. Namnge filen. Du kan i detta skede kopiera fältinställningar, anpassade inställningar och placeringsram från en tidigare fil. Då du gör en ny fil är flikarna Projekt och Arbetstidstyper dolda i grunduppgiftsfönstret. Du får fram flikarna genom att gå till Visa / Välj kolumner som visas och lägga till någon kolumn för dessa flikar. På fliken Tilläggsuppgift i den nya filens Allmänna inställningar sparas uppgifter om vem som gjort filen, samt klockslag och datum.

  1) Upprätta perioder på fliken Periodsystem i grunduppgiftsfönstret. Gör gärna två olika periodsystem: veckovis och periodvis. Periodernas datum kan hämtas direkt från Primus, veckosystemet skapar Kurre automatiskt på basen av givna inlednings- och avslutningsdatum.

  2) Lektionernas antal och längd
  definieras på fliken Placeringsram i grunduppgiftsfönstret. Det är viktigt att lektionernas längd antecknas rätt, så att Kurre kan kontrollera överlappningar även mellan olika enheter.

  3) Dataöverföring från Primus/Kurre eller inmatning av uppgifterna för hand sker i grunduppgiftsfönstret. Uppgifterna kan även överföras i CSV-format, fråga efter filbeskrivning från kundstödet.

  • Även om du vill planera utan studerandeuppgifter, behöver du ändå ha klassuppgifterna i Kurre. Om klasserna är få, kan du mata in dem för hand på fliken Klasser i grunduppgiftsfönstret. Om klasserna är många, lönar det sig att inkludera studerandena i dataöverföringen, och radera dem efter dataöverföringen. Klassernas namn överförs till Kurre tillsammans med studerandeuppgifterna. Ett annat alternativ är att för varje klass göra en teststuderande, och överföra dessa till Kurre.

  4) Kontrollera valen: Kolumnen Kursval på Studerande-fliken i grunduppgiftsfönstret. I Val-kolumnen visas inledningsvis 0. Schemat kan också göras utan studerande och val.

  5) Närundervisningstimmar I Kurre kan man använda årsveckotimmar (2h/vecka) eller närundervisningstimmar (60 timmar). Om du arbetar med närundervisningstimmar, antecknar du på fliken Kurstyper, hur många undervisningstimmar som ordnas per kompetenspoäng för varje kurstyp. Du kan göra extra kurstyper enligt behov. Du kan också i Kurre radera kurstyperna som hämtats från Primus och endast skapa kurstyper som du använder i t.ex. beräkning av lärarnas arbetsmängd.

  6) Grupper för gemensamma/obligatoriska studier antecknas på fliken Kurser i grunduppgiftsfönstret.

  • Om studerandena är hämtade till Kurre: Måla alla de gemensamma/obligatoriska studierna, högerklicka och välj Undervisa klassvis ur snabbmenyn.
  • Om studerandena inte hämtats till Kurre: Gör en tom grupp för varje examensdel/delområde. Gå sedan till fliken Undervisningsgrupper (Grupper). Måla alla grupper som hör till samma klass och högerklicka på någon av dem. Välj Gruppens klasser ur snabbmenyn. Kryssa för den klass som studierna hör till. Om det i samma grupp finns studerande från två olika klasser, kryssar du för båda klasserna.

  7) Grupper för valbara och fritt valbara studier. Ordna uppgifterna enligt kolumnen Antal val. Måla alla studier som det ordnas 1 grupp av och mata in "1" i kolumnen Grupper. Högerklicka på någon av de målade raderna och välj Gruppens studerande ur snabbmenyn. Mata sedan in antalet grupper för resterande studier.

  8) Anteckna lärare och undervisningsutrymmen på fliken Undervisningsgrupper (Grupper) i grunduppgiftsfönstret. Högerklicka på gruppen och välj Gruppens resurser. Du kan också ange lärarens förkortning direkt i kolumnen Lärare.

  9) Att dela grupper: Ifall studiernas timantal delas så att en del av undervisningen sker samtidigt med grupp X och en annan del med grupp Y, används funktionen Dela timantal. Klicka på de studier som du önskar dela och högerklicka, välj Dela timantal. Mata in det timantal du önskar frigöra. I rutan syns nu två olika rader för de valda studierna. De två halvorna kan nu förenas med olika grupper.

  10) Att förena grupper: Sker i grupperingsfönstret. Hämta fram de klasser som förenandet berör, t.ex. alla klasser inom en viss bransch. Hämta fram de studier som du vill förena till större balkar. Förena grupperna med varandra genom att dra den ena gruppen på den andra. Du kan också förena grupperna genom att göra en kursbricka.

  11) Periodisering: Välj Visa / Periodisering. Ta fram det egentliga periodsystemet (inte veckosystemet) och mata in studiernas årsveckotimmar i periodernas kolumner. Periodiseringen kan göras i årsveckotimmar (2 årsveckotimmar, under 12 veckors tid) eller i närundervisningstimmar (24 timmar).

  12) Placering: Börja med att timmar som undervisas av lärare som undervisar i flera enheter/läroanstalter. Placera därefter grupper/balkar som innehåller studerande från flera olika klasser. Av de klassvisa studierna placeras först de studier som har många lektioner efter varandra, t.ex. 6h i ett streck. Till sist placeras studier som består av en eller två timmars lektioner.

  13) Matturerna antecknas i placeringsfönstret. Högerklicka på lektionen efter den första matturen på måndagen och välj Alternativa inledningstider. Måla de grupper som hör till den andra matturen och flytta dem med >> -knappen till rutan på den högra sidan. Anteckna på samma sätt de andra veckodagarnas matturer.

  14) Möten, planering mm. läggs till scheman på fliken Reservationer i placeringsfönstret. Gör reservationstyperna på fliken Placeringstyper i grunduppgiftsfönstret.

  15) Bedömningslistorna görs på fliken Undervisningsgrupper (Grupper) i grunduppgiftsfönstret. Välj de grupper för vilka bedömningslistorna ska göras och högerklicka på en av dem. Välj Skapa bedömningslistor. Ett alternativt sätt är att i överbalken välja Dataöverföringar / Överför till Primus / Bedömningslistor. Detta överför grupperna och deras studerandelistor till Primus, varvid lärarna ser sina grupper i Wilma.