Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Årsplanering

  Planeringen av scheman på yrkesläroanstalter kan göras i Kurre 7 även utan studerande. I princip görs schemat då som vanligt, men i och med att valen saknas kopplas klasserna och studierna ihop med hjälp av Årskurs/Årsnivå.

  Klasser och kurser i Kurre

  1. Om studerandens klassindelning ändras, t.ex. om 1:a årets studerande kommer att delas in enligt kompetensområden, kan du göra kommande års klassindelning på förhand i Primus via Studeranderegistrets fält Blivande grupp/klass. Gör också motsvarande klasser i Primus Klasser-register.

  2. Gör en simulerad dataöverföring från Primus till Kurre. Det gör du i Kurres Grunduppgifter genom att klicka på Dataöverföringar/ Överföring från Primus. Hämta studerandena, lärarna och utrymmena. Överför kurserna på basis av läroplan, dvs. alternativet Endast läroplan, och välj den läroplan som du vill föra över. Du kan välja endast en läroplan åt gången, så om du vill ha flera läroplaner i samma Kurre-fil ska du göra överföringen flera gånger. Flytta först t.ex. bil-lp16 och sedan logistik-lp16, osv.

  3. Studerandena överförs till Kurre för att man ska få en färdig klasslista på Klasser-fliken. Komplettera listan med de nya klasserna och studerandeantalet (uppskatta om du inte vet säkert). Radera därefter studerandena i Kurre: Grunduppgifter/Studerande-fliken/Välj alla, högerklicka på någon av dem och välj Radera. Studerandena raderas men klasserna blir kvar. (Lika bra går det att låta de gamla studerandena vara kvar i filen).

  4. I Grunduppgifterna på fliken Periodsystem ska du göra så många perioder som behövs, och/eller ett veckoschema. På fliken Placeringsram ska du skriva in hur många lektioner en dag maximalt innehåller och hur långa lektionerna är.

  5. Ordna uppgifterna på Undervisningsutbud (Kurser)-fliken enligt Kurstyp-kolumnen. Du kan radera rubrikerna i Kurre och endast låta examensdelarna/delområdena vara kvar. Kontrollera att omfattningarna är korrekta. Omfattningen syns först som antalet kompetenspoäng och ändras senare till närundervisningstimmar.

  6. Ändra komeptenspoängen till närundervisningstimmar antingen på Kurstyper-fliken i kolumnen Närundervisning/omfattning eller direkt på Undervisningsutbud (Kurser)-fliken.

  Att göra grupper utan studerande

  7. Måla alla kurser för en viss examen/läroplan och gör en undervisningsgrupp för varje kurs. Gå därefter till Undervisningsgrupper (Grupper)-fliken och måla alla studier som hör till en och samma klass. Högerklicka på någon av de målade raderna och välj Gruppens klasser. Kryssa i den klass som studieelementet hör till. Gå på samma sätt igenom de andra klassernas studieelement.

  Gör grupper på basis av val

  8. Öppna Undervisningsutbud (Kurser)-fliken och måla de studier som undervisas klassvis. Klassvisa grupper är sådana grupper där det endast finns studerande från en viss klass och alla alla klassens studerande finns med. På de klassvisa gruppernas rad syns en eller flera klassers namn i Klasser-kolumnen. Du kan plocka olika studier här och där med Ctrl-knappen i botten. Högerklicka sedan på någon av de valda raderna och välj Undervisa klassvis.

  9. Ange rätt gruppantal för resten av studieelementen i Grupper-kolumnen. Om t.ex. hälsokunskap undervisas i 3 olika grupper ska du skriva in "3" i kolumnen.

  10. Ange läraren och utrymmet för gruppen på fliken Undervisningsgrupper (Grupper). Välj kurs, högerklicka och välj Gruppens resurser. Kryssa i gruppens lärare och utrymme. Om du ännu inte vet vilken lärare som undervisar gruppen eller om utrymmet varierar beroende på dag, kan du lägga in läraren och utrymmet i placeringsskedet.

  11. Tidtabell för undervisningen

  Studierna schemaläggs i Grupperingen. Ta först fram perioderna: klicka på Visa/Periodisering. Timantalet visas till att börja med i kolumnen Operiodiserade. Kolumnen töms vartefter att timmarna placeras i de olika perioderna. Timantalet ska skrivas in i kolumnen för den period som undervisningen hålls i.

  • En sammanfattning över respektive lärares timantal får du fram antingen med Grupperingens "Periodisering"-utskrifter eller med utskriften "Lärarens arbetsplan" i Grunduppgifter.

  Jämför planerad och förverkligad omfattning

  Om du i ett senare skede vill jämföra gruppernas planerade och förverkligade (periodiserade eller placerade) omfattning kan du ta fram kolumnerna Planerad omfattning, Periodiserade och Operiodiserade på fliken Undervisningsgrupper (Grupper) i Grunduppgifter.

  • I kolumnen Planerad omfattning visas omfattningen som den är i utgångsläget.
  • I Periodiserade visas det timantal som angetts för perioden eller veckan.
  • Kolumnen Operiodiserade visar hur många timmar som är operiodiserade eller hur många timmar för mycket som periodiserats.
  • I kolumnen Omfattning visas ett utropstecken, om antalet timmar som periodiserats eller placerats för gruppen överstiger den planerade omfattningen.

  Du kan skriva ut uppgifterna t.ex. på fliken Undervisningsgrupper (Grupper): Måla de grupper du vill skriva ut och högerklicka på någon av de målade raderna. Välj Skriv ut ur snabbvalsmenyn. Kryssa för de kolumner som du vill ha med på utskriften.