Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Bedömningslistor från Kurre 7

  Den här anvisningen gäller skolor sm gör separata bedömningslistor för grupperna för varje period (t.ex. gymnasier). Om er skola använder samma bedömningslista hela läsåret, gör istället bedömningslistorna enligt den här anvisningen.


  När grupperingen är klar kan du överföra grupperna till Primus bedömningsregister. För varje grupp skapas en egen bedömningslista. I bedömningslistan finns en lista på gruppens studerande samt uppgifter om lärare och kurs. De bedömningslistor som överförs till Primus syns också i Wilma. Bedömningslistorna görs i fönstret Grunduppgifter under fliken Grupper.

  Bedömningslistorna kan du skapa genast då grupperna är klara. Bedömningslistorna ska vara klara då:

  • lärarna vill se sina grupper i Wilma
  • studerandena börjar anteckna sina kursbricksval
  • frånvaroanteckningar antecknas
  • vitsord antecknas

  Före man skapar nya bedömningslistor kan man arkivera föregående periods/termins bedömningslistor i Primus Bedömningsregister. Arkiverade bedömningslistor visas inte i Wilma.

  Att skapa en bedömningslista

  Öppna fliken Grupper som finns på grunduppgifterfönstret. Om du önskar göra bedömningslistorna endast för en viss period kan du ordna grupperna enligt period genom att klicka på rubriken för kolumnen Perioder eller Slutar i period.

  Måla de önskade grupperna eller plocka dem genom att hålla Ctrl-knappen i botten. Högerklicka på det valda området och välj Skapa bedömningslistor i snabbmenyn. Ett annat alternativ är att välja Dataöverföingar / Överför till Primus / Bedömningslistor i den övre menyraden.

  Om du vill göra bedömningslistorna för alla grupper på en gång i Kurre behöver du inte måla grupperna. Välj istället Alla grupper i dataöverföringsrutan.

  Se också:

  Uppdatering av redan gjorda bedömningslistor

  När du skapar bedömningslistorna kontrollerar Kurre om det redan finns en motsvarande bedömningslista i Primus. Som överföringssätt kan du välja om Kurre ska komplettera bedömningslistor som redan finns, göra nya eller endast uppdatera de som redan finns. Om du väljer att uppdatera bedömningslistorna uppdateras endast de fält som finns på bedömningslistan (datum, lärare osv.). Uppgifterna i bedömningstabellen uppdateras inte (vitsord, frånvaro osv.).

  Sällan behövs alla bedömningslistor uppdateras samtidigt utan det räcker oftast med att vissa uppgifter uppdateras. När du uppdaterar dem ska du då välja endast de listor som uppdateringen berör. Det gör du genom att söka fram endast de listor som ska uppdateras eller genom att plocka dem med Ctrl-knappen i botten.


  Lista över grupper som överförs

  Om Kurre inte hittar en motsvarande uppgift i Primus får användaren en lista över obekanta uppgifter. Kontrollera listan och korrigera uppgifterna. Uppgifterna ska korrigeras så att Kurres uppgifter motsvarar det som finns i Primus.

  När du stänger listan frågar Kurre om du vill överföra uppgifterna även om det finns obekanta uppgifter. Om du svarar "Ja" på denna fråga görs bedömningslistorna i Primus bedömningsregister, men de uppgifter som är obekanta lämnas bort. Dessa uppgifter måste korrigeras senare. Ifall läraruppgiften är obekant lämnas lärarens namn bort från bedömningslistan och bedömningslistan syns inte för läraren varken i Primus eller i Wilma.

  Efter att du gjort bedömningslistorna visar Kurre en lista över de bedömningslistor som upprättats. På listan finns uppgifter om gruppen samt om bedömningslistan är ny eller om uppgifterna uppdaterades på en bedömningslista som redan finns i Primus.

  Du kan sedan skriva ut bedömningslistorna och grupplistorna i Primus bedömningsregister med färdiga utskriftsmallar eller med Kurres utskrifter Kursdagböcker eller Undervisningsgrupper. Dessa finns bl.a. i menyn Utskrifter i fönstret Grunduppgifter på fliken Grupper.

  Indelning i grupper efter att bedömningslistorna är gjorda

  Om gruppen delas in i två delar efter att bedömningslistan är gjord ska man göra egna bedömningslistor för de olika grupperna.

  Om några studerande lösgörs från en grupp kan Kurre i vissa fall avgöra vilken bedömningslista som hör till den lilla gruppen. Bedömningslistan känns igen om:

  • alla studerande i den lilla gruppen är med i den ursprungliga bedömningslistan
  • det i den ursprunlgiga bedömningslistan finns minst lika många studerande som i den lilla gruppen
  • den lilla gruppen är placerad samtidigt som den ursprungliga gruppen.

  Ändring av lärare, studerande och tid

  • Om en lärare pensioneras och lärarens grupper får en ny lärare ska du först ordna uppgifterna enligt Lärarkolumnen och sedan måla alla grupper som behöver få en ny lärare. Uppdatera endast dessa grupper.
  • Om en klass får en ny studerande mitt under en termin ska du söka fram de grupper som den nya studeranden ska vara med i genom att ordna uppgifterna enligt Studerandekolumnen. Skriv in studerandens efter- och förnamn i Visa-fältet. Uppdatera endast de grupper som den nya studeranden är med i.
  • Om den tredje periodens tidtabell ändras ska du begränsa uppgifterna enligt Periodkolumnen, måla den tredje periodens grupper och uppdatera dem.

  Läraruppgifter

  Om en grupp har många lärare placeras den läraren som har flest lektioner i fältet Lärare på bedömningslistan. Övriga lärare placeras i fältet Övriga lärare. Om flera lärare har exakt lika många lektioner placeras den lärare som har lagts till som standardlärare på fliken Kurser i fältet Lärare på bedömningslistan. I Wilma har alla lärare samma rättigheter oavsett om han/hon finns i fältet Lärare eller Övriga lärare. Alla kan ge bedömning och ser också gruppen på sin egen gruppsida.

  Med Kurres version 7.17 och nyare går det att ställa in vem som är ansvarig lärare i en grupp. Det gör du i kolumnen Ansvarig lärare. Även lärare som inte undervisar gruppen kan vara ansvariga lärare. Om en grupp har en ansvarig lärare kommer han/hon att överföras till Lärare-fältet i Bedömningsregistret och de övriga lärarna överförs till fältet Övriga lärare. Om ingen har blivit angedd som gruppens ansvariga lärare kommer den lärare som undervisar gruppen mest att flyttas till Lärare-fältet.

  Uppdatera kurstyper

  Om undervisningsgruppens kurstyp har ändrats i Kurre och man vill att ändringarna ska visas i studerandens prestationera ska man välja något av följande uppdateringsalternativ:

  • Uppdatera alltid - kurstypen uppdateras för alla studeranden i gruppen.
  • Uppdatera om inga personliga ändringar har gjorts - uppdateringen av kurstypen hoppar över de studeranden som har en kurstyp som är något annat än läroplanens kurstyp eller än kurstypen som finns i Kurser-registret.

  Uppdatering av kurstyperna används främst inom vuxenutbildningen.

  Bedömningslistor för lärarens övriga uppgifter (främst yrkesutbildning)

  Det är möjligt att göra bedömningslistor också för lärarens övriga uppgifter. Bedömningslistorna sparas då i Primus utan studerande och kurs. Bedömningslistornas typ blir "Kurre 7 annan typ". Bedömningslistor för övriga uppgifter görs då det finns ett behov av att fylla i lektionsdagboken i Wilma. Noggrannare anvisningar hittar du i anvisningen om övriga uppgifter


  Uppdaterad: 17.6.2016