Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Anteckna inlärning i arbete i Kurre

  För lärarna ska en IA-relaterad resurs skrivas in i Kurre via Grunduppgifter, på fliken Övriga uppgifter. Detta görs antingen

  1. som en övrig uppgift och med beaktande av studerandeantalet, eller
  2. som en övrig uppgift utan särskild formel, dvs. arbetstid som beräknas på förhand och läggs in manuellt.

  I studerandenas scheman kan IA-perioderna skrivas in antingen som undervisning eller i form av placeringstyper. Alternativen är:

  1. Hela examensdelen som undervisningsgrupp
  2. En del av examensdelen som undervisningsgrupp
  3. Placeringstyp

  Förberedelser

  I överföringen från Primus till Kurre överfördes också vissa kurstyper som är kopplade till studerandenas prestationer, om de i inställningarna för undervisningsutbudet var inställda som uppgifter som ska överföras. I Kurre behövs dessa kurstyper dock inte, utan kurserna ska i stället indelas med tanke på beräkningen av lärarnas arbetsmängd. De kurstyper som har överförts från Primus kan du alltså ta bort i Kurre och istället skapa nya kurstyper med vilka man kan särskilja hur arbetstimmarna ackumuleras.

  Fliken Kurstyper i Grunduppgifter

  • Radera de kurstyper som har överförts från Primus och gör nya, t.ex. sådana som på bilden till höger. Du kan också skapa andra kurstyper enligt behov, men för registrering av IA är det lämpligast med sådana i stil med exemplet på bilden.
  • För kurstypen IA 1h/vecka/studerande: lägg i kolumnen Undervisning/omfattning/studerande in en koefficient som anger hur många timmar per IA-vecka och studerande som ackumuleras för läraren, t.ex. 1h. Koefficienterna för tilläggsarbete och undervisning=0
  • För kurstypen IA handledning: Koefficienten för tilläggsarbete=0 och Koefficienten för undervisning=1

  Exempel på hur det kan se ut om Undervisning/omfattning/studerande är 1h:

  • 10 studerande i en grupp och 1 veckas IA-period: 1 x 10 x 1 = 10 h för läraren (38 h för studerandena)
  • 10 studerande i en grupp och 2 veckors IA-period: 1 x 10 x 2 = 20 h för läraren (76 h för studerandena)
  • 5 studerande i en grupp och 3 veckors IA-period: 1 x 5 x 3 = 15 h för läraren (114 h för studerandena)

  Skriv in inlärning i arbete

  I Kurre kan du för lärarna ange resursen övrigt arbete på fliken Övriga uppgifter i Grunduppgifter. Lägg in en ny "Övrig uppgift", exempelvis IA-handledning, och koppla till denna en lärare och den examensdel och grupp som saken gäller. Räkna ut resursen för uppgiften och ange den som omfattning för annat arbete.

  Om du vill att Kurre ska beräkna lärarens resurser kan du använda funktionen Lägg till annat arbete för läraren. Om också undervisningstimmarna från teorin ska räknas med, ska du göra enligt punkt B) nedan.

  A) Hela examensdelen/delperioden är inlärning i arbete

  • Skapa en undervisningsgrupp för examensdelen.
  • Ge gruppen rätt klass om du planerar utan studerande.
  • Undervisningsgrupper-fliken lägger du sedan för läraren in annat arbete som hör ihop med den aktuella IA-perioden: högerklicka på gruppen och välj Lägg till annat arbete för läraren....
  • Namnge uppgiften t.ex. "IA" eller "IA-handledning".
  • Som omfattning skriver du in uppgiftens omfattning, t.ex. veckoantalet * 38 h, antalet studerande 12. Koefficienten för den övriga uppgiften kommer från kurstypen.
  • Ovanför listan över studerande väljer du Den valda gruppens studerande. Om du planerar utan studerande och gruppen är till för en viss klass blir studerandeantalet gruppens planerade studerandeantal (som finns på Klasser-fliken i Grunduppgifter).
  • Kontrollera att även Lärare och Kurs är ifyllda.
  • Välj en IA-kurstyp som Typ, t.ex. "IA 1h/vecka/studerande".
  • Övrigt arbete som har lagts in för en lärare syns i infon nertill i fönstret. Informationen uppdateras automatiskt vartefter att övrigt arbete läggs in för lärarna.

  B) En del av studieperioden är inlärning i arbete

  Om endast en del av examensdelen/delområdet är inlärning i arbete, t.ex. 5 veckor av en examensdel om 20 kp, ska undervisningsgruppens timantal delas in i två delar:

  • På fliken Undervisningsgrupper i Grunduppgifter: högerklicka på gruppen och välj Gruppens lektioner.
  • Högerklicka i hjälprutan på kursens namn och välj Dela timantal. Frigör timantalet för inlärning i arbete, t.ex. 190 h.
  • Då kommer det i rutan att finnas två olika rader med omfattningarna 530 h och 190 h. Du behöver inte nödvändigtvis byta kurstyp, men av 190 h-raden ska det framgå att det gäller IA. Om du vill byta kurstypen ska du aktivera AI-andelen, högerklicka på den och klicka på Egenskaper. I rutan som öppnas kan du sedan ändra kurstypen.
  • Lärarens timmar som reserverats för IA ackumuleras från de övriga uppgifterna.
  • Placera båda delarna i schemat.

  I lärarens arbetsplan finns nu timantalet 530 för teoriundervisningen i kursen.

  Periodisering av inlärning i arbete

  Man kan också periodisera lärarnas övriga arbete för att redan i planeringsskedet se till att det finns tillräckligt med tid också för IA-handledningsarbetet. Periodisera t.ex. 50 h övrigt arbete.

  • Öppna Grupperingen. Gå till Inställningar, ta bort krysset Göm övrigt arbete. Då kommer också de IA som registrerats som övrigt arbete (A) fram i rutan.
  • Klicka på Visa och Välj kolumner som visas och ta fram även Kurstyper-kolumnen. Det gör att du kan göra sökningar samt och avgränsa så att endast IA-perioderna visas i rutan.
  • IA periodiseras på samma sätt som den andra undervisningen. Skriv in timantalet för IA i den period där den ska avläggas.

  IA i studerandenas scheman och i Wilma

  IA-perioderna ska alltså placeras in i studerandenas scheman och de syns då även i Wilma. I allmänhet pågår IA under hela arbetsveckor (inga kompetenspoäng). Om det inte finns någon grupp för IA i Kurre, ska IA registreras med placeringstypen:

  • Skapa en ny placeringstyp, t.ex. "Inlärning i arbete", på fliken Placeringstyper i Grunduppgifter.
  • Gå till Placeringen och till den period där studerandena har inlärning i arbete.
  • Klicka fram fliken Reservationer nere i fönstret. Välj reservationen "Inlärning i arbete" (el.dyl.) och måla hela dagen/veckan i klassens schema.

  Man ska alltid också registrera IA:t för studeranden via eIP i Wilma (= ett registerkort uppstår i registret Inlärning i arbete). På detta sätt får man en anteckning i eIP där man kan göra IA-avtalen och dagböcker etc.

  Uppdaterad: 3.8.2016