Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

KOSKI - Gemensamma fält

  Vad är KOSKI?

  I KOSKI samlas uppgifterna om studieprestationer och studierätt i en och samma tjänst. KOSKI är en förkortning av "Kansallisten opiskeluoikeuksien ja suoritusten keskitetty integraatiopalvelu". Informationen samlas in via gränssnitt direkt från utbildningsarrangörernas administrationssystem för studerande.

  Mer information hittar du på Utbildningsstyrelsens KOSKI-sidor.

  Att testa KOSKI-överföringen

  Läroanstalterna kan testa KOSKI-överföringar från och med januari 2017.
  Innan du börjar testa KOSKI-överföringen, kolla med er IT-avdelning att Primus-serverns TCP-port 443 har åtkomst till adressen extra.koski.opintopolku.fi.

  Du behöver minst version 4.52.5 av Primus, men observera att det kommer korrigeringar för KOSKI vartefter tjänsten utvecklas. Använd därför alltid den färskaste programversionen när du testar KOSKI. Enligt anvisningar från UBS kan yrkesläroanstalter och gymnasier inleda beta-testningen i januari, medan grundskolor får börja testa i mars 2017. Mer om testningen (på finska).

  I testskedet gör man KOSKI-överföringarna manuellt. Under 2018 kommer vi att börja tillhandahålla automatisk dataöverföring till produktionsmiljön. Då skickas studerandedatan till KOSKI i så gott som realtid när man gjort en ändring. Från och med februari 2018 kan man överföra studerandedata manuellt till produktionsmiljön, och automatiskt senare under året.

  Efter testskedet

  När allt är klart kommer datainsamlingen att vara automatiserad så långt som möjligt. Man sparar uppgifterna i Primus och de överförs till KOSKI med jämna mellanrum som man ställer in, t.ex. en gång i timmen. Man behöver alltså inte längre utföra några manuella dataöverföringar. Informationen måste vara absolut korrekt och up-to-date i Primus så att felfri information om studerandena överförs till KOSKI.

  I KOSKI kan sedan olika myndigheter och studerandena själva se informationen. Det är tänkt att KOSKI ska vara det enda stället dit uppgifterna överförs, och därifrån kan de sedan distribueras vidare till olika instanser. Det kommer alltså inte att behövas flera separata statistik- och dataöverföringar till olika myndigheter längre, utan informationen överförs automatiskt när den är korrekt ifylld i administrationssystemet.

  Fält som behövs för KOSKI

  Nedan finns en lista över de fält som ska vara ifyllda i Primus. I den här anvisningen finns de fält som alla ska fylla i, oberoende av skolnivå. Vi har separata fältanvisningar för varje skolnivå (se länkarna nedan). Observera att fältlistorna är preliminära och att de kommer att uppdateras under året.

  Börja med att be om er läroanstalts OID, dvs. kod till Studieinfo, samt användarnamn och lösenord till KOSKI-gränssnittet, från KOSKI-tjänsten. Om du gör överföringar separat för flera skolor, använder du samma användarnamn och lösen för skolorna. Användarnamnet och lösenordet används alltså för att kontakta KOSKI-gränssnittet. Men om du är inloggad som huvudanvändare (utan någon viss skola), hämtas uppgifterna från registerkort 1. Varje skola har en separat Läroanstaltskod i Studieinfo (OID), så alla skolor i en multiPrimus ska ha sina egna läroanstaltskoder ifyllda. Vid dataöverföringen avgör programmet vilken skola som gäller genom att kontrollera studerandens Skola-fält.

  I den första kolumnen finns fältnamnet i Primus och i den andra kolumnen det register där informationen hämtas. I den tredje kolumnen kommer eventuella kommentarer. Huruvida uppgiften i fältet är obligatorisk eller alternativ med någon annan anges i den sista kolumnen. Om det inte står något i kolumnen är det valfritt att fylla i fältet.

  Primus-fältRegisterKommentarer
  Inlärarens nummer 1)StuderandeDetta fält eller Personbeteckning-fältet
  PersonbeteckningStuderandeFylls i om Inlärarens nummer är tomt
  FörnamnStuderandeFylls i om Inlärarens nummer är tomt
  Tilltalsnamn 2)StuderandeFylls i om Inlärarens nummer är tomt
  EfternamnStuderandeFylls i om Inlärarens nummer är tomt
  SkolaStuderandeObligatoriskt, förutom med Primus singellicens
  StuderandetypStuderandeStuderanden skall ha en sådan studerandetyp som i Studerandetyper-registret Beaktas vid KOSKI-överföring
  Undervisningsspråk->kod 3)Kurser/Studerande/Information om skolanObligatoriskt
  Läroanstaltskod i StudieinfoInformation om skolanBe om denna från KOSKI-tjänsten. Fyll i antingen detta fält eller "Filialens kod i Studieinfo".
  Filialens kod i StudieinfoInformation om skolanAlternativt fält
  Enhet->Filialens kod i StudieinfoStuderande/EnheterOm fältet inte är ifyllt hämtas infon från skolan
  KOSKI-gränssnittets användarnamn 4)Information om skolanDessa används i kontakten med KOSKI-gränssnittet. Be om detta från KOSKI-tjänsten.
  KOSKI-gränssnittets lösenord 4)Information om skolanDessa används i kontakten med KOSKI-gränssnittet. Be om detta från KOSKI-tjänsten.
  KOSKI-gränssnittets användarnamn i testmiljön 4)Information om skolanAnvänds vid överföring till testmiljön
  KOSKI-gränssnittets lösenord i testmiljön 4)Information om skolanAnvänds vid överföring till testmiljön
  Undervisningskommun->KommunkodInformation om skolan
   
  KOSKI-vitsordVitsordsdefinitionerObligatoriskt. Alla vitsord hämtas från detta fält eftersom Vitsord-fältet kan innehålla sådant som inte tas emot i KOSKI. Kodlistorna över vitsorden finns i de skolnivåspecifika anvisningarna.
  Typ av studierätt (KOSKI) 5)Studerande/Klasser/Information om skolanObligatoriskt
  Diarienummer 6)Studerande/Klasser/Information om skolanObligatoriskt

  1) Om studeranden saknar finländsk personbeteckning eller inlärarens nummer, kan inlärarens nummer skapas i Studieinfo, med administratörens lösen. Studieinfos kundsupport ger anvisningar om hur man ska gå tillväga.
  2) Tilltalsnamnet ska vara ett av de officiella förnamnen, då studeranden för första gången överförs till produktions-KOSKI. Därefter returnerar produktions-KOSKI inlärarens nummer till Primus, och framöver är det det numret som används som identifierare. Efter att studeranden en gång överförts till produktions-KOSKI kan man alltså byta tilltalsnamnet till något annat än ett av de officiella förnamnen. Om inlärarens nummer redan finns i Primus, används tilltalsnamet inte alls vid KOSKI-överföringen. (Senare gör vi ett nytt fält, Tilltalsnamn i Wilma, som kommer att visas i stället för tilltalsnamnet i Wilma.)
  3) Avläggningsspråket är en obligatorisk uppgift för alla och den hämtas från fältet Undervisningsspråk i antingen Studeranderegistret eller Information om skolan. I delprestationer används i första hand Kurser-registrets fält Undervisningsspråk.
  4) De gamla fältnamnen har fått markeringen "testmiljö", och dessa används då Primus kontaktar testversionen av KOSKI. Ta också fram de nya fälten som används för att kontakta KOSKI-produktionsversionen. Detta förutsätter nya lösen i KOSKI-tjänsten.
  5) Om hela klassen har samma typ, kan man ange den i Klasser-registret. Om alla har samma typ av studierätt kan uppgiften registreras i Information om skolan-registret.
  6) Diarienumret finns på framsidan av läroplansgrunderna och i eGrunder. Diarienumret står i formatet 104/011/2014 (exempel från grundläggande utbildningen). Om alla har samma läroplan ska diarienumret anges i Information om skolan. Om bara en viss klass eller grupp använder läroplanen i fråga, ifylls diarienumret i Klasser-registret. Om också studerandena har olika läroplaner ska läroplanen anges skilt för varje studerande i Studeranderegistret. I yrkesutbildningen ska diarienumren stå i Examina-registret och de överförs från fältet UBS föreskrift/Dnr för examen i fråga. De motsvarande fälten med numrering beaktas inte längre (från och med Primus 4.55.8).


  Uppdaterad: 14.3.2018

  Typ av dataöverföring: 
  KOSKI